Nyheter

Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst Brexit

Tax Alert

Publicerad: 2019-01-24

Regeringen skickade den 15 januari ut promemorian ”Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst Brexit” på remiss. Av promemorian framgår det förslag som syftar till att motverka vissa allvarliga följder av ett avtalslöst Brexit för de brittiska medborgarna och deras familjer som idag bor i Sverige.

De åtgärder som tagits fram som förslag är följande:

  • En tidsbegränsad förordning som gör det möjligt för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som förlorar sin uppehållsrätt eller permanenta uppehållsrätt på grund av Storbritanniens utträde ur EU att vara undantagna från kravet på uppehålls- och arbetstillstånd. Förordningen föreslås gälla i ett år samt att Migrationsverket på begäran ska utfärda bevis om undantag från kravet på uppehålls- och arbetstillstånd.
  • Lagförändringar samt föreskrifter från regeringen om att uppehållstillstånd för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar ska kunna beviljas efter inresa till Sverige.
  • En anpassning utav bestämmelserna som reglerar rätten för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare som medför att brittiska medborgare och deras familjemedlemmar ska kunna tillgodoräkna sig den tid som de har varit bosatta i Sverige med styrkt uppehållsrätt.

Den tidsbegränsade förordningen, som främst syftar till att fånga upp konsekvenser som ett avtalslöst utträde kommer medföra, föreslås att träda i kraft den 30 mars 2019. De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Information in English

Read the Tax Alert in English >

Bakgrund

Storbritanniens utträde ur EU inleddes formellt i mars 2017 genom den brittiska regeringens begäran om utträde i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget. Enligt artikel 50 i EU-fördraget skall Sotbritanniens medlemskap i EU upphöra att gälla två år efter att anmälan kom in till Europeiska rådet, vilket är den 30 mars 2019.

Sedan mars 2017 har diskussioner pågått mellan Storbritannien och EU för att komma överens om sitt framtida förhållande till varandra i en rad frågor. Bland annat har frågor om handelsavtal, de ekonomiska effekterna, Storbritanniens ersättning till EU för utträde samt fri rörlighet för personer diskuterats. I samband med dessa diskussioner och försök till att nå ett avtal har även en situation utan ett utträdesavtal diskuterats, så kallad no deal Brexit.

Förhandlingarna gällande villkor för utträdet har pågått sedan juni 2017 och den 15 januari 2019 röstade det brittiska parlamentet nej till det utträdesavtal som tagits fram av EU och Storbritanniens regering. I dagsläget finns det därmed en mycket stor risk för att vi går mot en no deal Brexit som kommer att påverka både Storbritannien men även EU:s medlemsstater markant.

Från ett migrationrättsligt perspektiv får ett no deal Brexit betydelse för det antal EU-medborgare som idag bor i Storbritannien samt även de brittiska medborgare som idag bor inom EU. Idag bor det omkring 20 000 brittiska medborgare i Sverige. De flesta utav dessa personer antas vara bosatta i landet med stöd av EU-rättens regler om uppehållsrätt. Dessa brittiska medborgare omfattas även utav EU-rättens regler om fri rörlighet viket innebär en omfattande rätt att resa in, vistas och arbeta fritt inom EU-medlemsstaterna.

Att Storbritannien lämnar EU medför dock att de brittiska medborgarna inte längre kommer att omfattas av den fria rörligheten. För det fall inget annat bestäms kommer de brittiska medborgarna istället att omfattas av det regelverk som idag gäller för tredjelandsmedborgare.

På uppmaning från Kommissionen har regeringen därmed tagit fram förslag på en tidsbegränsad förordning samt lagändringar som syftar till att införa ett generöst förhållningssätt till de brittiska medborgarna som redan idag är bosatta i Sverige. De föreslagna förändringarna syftar även till att mildra de allvarligaste följderna utav utträdet från EU och är baserade på den beredskapsplan som Kommissionen har tagit fram. De förslag som har tagits fram tar dock främst sikte på att lösa den akuta situation som uppstår vid ett avtalslöst utträde. På sikt finns det dock skäl till att se över situationen utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Föreslagna förändringar

Det förslag på undantag från uppehålls- och arbetstillstånd som har tagits fram tar sikte på de brittiska medborgare som förlorar rätten att vistas i Sverige till följd av Storbritanniens utträde från EU. Personer som omfattas utav detta undantag är därmed brittiska medborgare som har styrkt sin uppehållsrätt samt deras familjemedlemmar som bor i Sverige vid utträdet. Förslaget tar även sikte på de familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare men som uppfyller kraven för anhörig till en EU-medborgare som har uppehållsrätt. De brittiska medborgare som vid tidpunkten för utträdet inte bor i Sverige alternativt inte uppfyller uppehållsrätten vid utträdet kommer inte omfattas av undantaget. Som en konsekvens kommer således inte heller deras familjemedlemmar att omfattas av undantaget. De personer som kommer till Sverige efter den 30 mars kommer därmed att behöva ansöka om uppehålls- och arbetstilstånd direkt.

De brittiska medborgare som omfattas utav undantaget kan på begäran få ett bevis från Migrationsverket som styrker att de har fortsatt rätt att bo och arbeta i Sverige under övergångsperioden. Intyget kan även användas för resa inom övriga EU-medlemsstater – notera dock att detta intyg i dagsläget endast ser ut att omfatta brittiska medborgare och således inte familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare. Detta innebär att familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare och som idag har en uppehållsrätt som familjemedlem till en brittiska medborgare med uppehållsrätt inte kan få ett bevis utfärdat som möjliggör resor inom EU. Vissa tredjelandsmedborgare är dock viseringsfria och har en större möjlighet att resa inom EU utan visum.

Hur processen för utfärdandet av detta bevis kommer att ske är i dagsläget dock inte fastställt. Beviset kommer dock enligt förslaget att föras in i passet.

Med anledning av att förordningen om undantag från kravet om att ha arbets- och uppehållstillstånd endast gäller ett år, behöver de brittiska medborgarna som har uppehållsrätt samt deras familjer under transitionsperioden ansöka om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige.

Huvudregeln idag är att uppehållstillstånd ska ansökas om och erhållas innan inresa till Sverige. Eftersom många brittiska medborgare samt deras familjemedlemmar idag befinner sig lagligen i Sverige på grund av uppehållsrätten, vore konsekvenserna alldeles för stora om de skulle behöva resa ut från Sverige för att söka om uppehållstillstånd. Således föreslås att dessa personer ska ges möjlighet att söka om arbets- och uppehållstillstånd även från Sverige, vilket således utgör ett undantag till huvudregeln. Vad för typ av uppehålls- och arbetstillstånd det är som kommer att förmedlas har dock ännu inte fastställts.

Förslaget innehåller också en anpassning av bestämmelserna om varaktigt bosatta i Sverige där brittiska medborgare kan tillgodoräkna sig perioder där de vistats med uppehållstilstånd eller på annat sätt lagligen bott i Sverige, om de önskar att söka om status som varaktigt bosatt i Sverige.

Deloittes kommentar

Regeringens förslag medför ett andrum för brittiska medborgare samt deras familjemedlemmar som idag arbetar och bor i Sverige. Förordningen möjliggör för dem att fortsätta arbeta och bo i Sverige även efter utträdet vid ett no deal Brexit.

I händelse av att något utträdesavtal mellan EU och Storbritannien inte blir av, ger förordningen Sverige också den extratid som behövs för att lösa brittiska medborgares samt deras familjemedlemmars status i Sverige mer långsiktigt. Tankar finns om att eventuellt inrätta en speciell kategori av arbets- och uppehållstillstånd för just brittiska medborgare.

I och med den ökade risken för en no deal Brexit är det därmed viktigt att brittiska medborgare samt familjemedlemmar till dessa kontrollerar att uppehållsrätten uppfylls samt att detta skett innan 29 mars 2019. Det är även viktigt att företag med anställda i Sverige som är brittiska medborgare ser över om ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd behöver skickas in för att säkerställa brittiska medborgares rätt att fortsätta arbeta i Sverige.

För de personer som planerar att flytta till Sverige efter den 29 mars 2019 rekommenderas att de redan idag ansöker om uppehålls- och arbetstillstånd eftersom det kan ta några veckor att erhålla tillståndet, även om ansökan skickas via certifieringen med kortare handläggningstider.

Deloitte kommer att bevaka utvecklingen av Brexitförhandlingarna samt den promemoria som skickats ut på remiss. Ett no deal Brexit är ännu inte verklighet då andra alternativ fortfarande står till den brittiska regeringens förfogande, bl.a. en omförhandling av utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU, ett nyval av regering som får en ny chans till förhandlingar samt det alternativ som skulle kunna vara mest intressant – en ny folkomröstning. Som sagts under de snart två åren av förhandlingar gällande Brexit:

– Nothing is agreed until everything is agreed.

Hade du nytta av den här informationen?