Artikel

Avdragsrätt för moms vid inköp av förvaltning av separat pensionsfond

Den 18 juli 2013 har EU-domstolen i målet C-26/12 PPG Holdings B.V. behandlat frågan om ett bolags kostnader för förvaltning av en separat pensionsfond kan anses utgöra allmänna omkostnader i verksamheten och om avdragsrätt för ingående moms därmed föreligger för bolaget. Domstolen anser att så kan vara fallet.

Ett holländskt bolag, PPG Holdings B.V. (PPG), upprättade en pensionsfond till förmån för nuvarande och tidigare personal i koncernen. Den aktuella fonden var enligt holländsk lag åtskild från PPG såväl civilrättsligt som skattemässigt. PPG slöt avtal med tjänsteleverantörer om administration av pensionerna och pensionsfondens förmögenhetsförvaltning. Kostnaderna för dessa tjänster betalades utan att sedan övervältras på fonden.

EU-domstolen anser att PPG har rätt att dra av ingående moms som man betalt för fondens förvaltning och verksamhet förutsatt att kostnaderna utgör allmänna omkostnader för PPG. Detta trots att tjänsterna förvärvats till förmån för fonden som utgör en från PPG åtskild rättslig enhet. EU-domstolen överlåter dock till den nationella domstolen att avgöra om kostnaderna ingår i priset för de varor och tjänster som PPG tillhandahåller och därmed kan anses som allmänna omkostnader. Domstolen påpekar dock, inför den holländska rättens prövning av saken, att det är rimligt att anta att så är fallet i och med att PPG upprättat pensionsfonden och förvärvat aktuella tjänster i syfte att uppfylla de legala krav som bolaget har i egenskap av arbetsgivare samt att momsens neutralitet och PPGs konkurrenssituation kunde skadas i det fall den ingående momsen förblev en kostnad. Domstolen framhåller även att situationen inte påverkas av att PPG kan uppfylla sina skyldigheter i egenskap av arbetsgivare på andra sätt, exv. genom ett försäkringsbolag.

Deloittes kommentar

Den huvudsakliga slutsatsen i målet är att en arbetsgivare som bedriver momspliktig verksamhet normalt bör kunna dra av ingående moms på kostnader till följd av förvaltning av en separat pensionsfond till förmån för bolagets anställda. Noteras bör att det enligt domen ankommer på den nationella domstolen att de facto pröva huruvida kostnaderna kan klassificeras såsom allmänna omkostnader. Domen är principiellt intressant vad gäller frågan om avdragsrätt och väcker mycket diskussion i ett antal EU-länder kring frågor om möjlighet till ytterligare avdrag för ingående moms samt omstrukturering av fondstrukturer.

Hade du nytta av den här informationen?