Artikel

Beräkning av andelen avdragsill ingående moms – utländska filialers omsättning ska inte beaktas

EU-domstolen har den 12 september 2013 meddelat dom i målet C-388/11 Le Crédit Lyonnais. Frågan avser hur andelen avdragsgill ingående moms ska beräknas för ett bolag med blandad verksamhet som har huvudkontor i en viss medlemstat och filialer i utlandet. Enligt EU-domstolen ska filialernas omsättning inte beaktas vid huvudkontorets beräkning av avdragsgill ingående moms.

Bakgrunden i målet är att banken Le Crédit Lyonnais med huvudkontor i Frankrike och filialer i andra EU-länder samt länder utanför EU bedriver så kallad blandad verksamhet, det vill säga såväl momspliktig som momsfri verksamhet. Som en följd därav ska avdragsrätten för ingående moms begränsas och det är beräkningen av bankens franska huvudkontors avdragsgilla andel ingående moms som målet avser. Mer specifikt huruvida de utländska filialernas omsättning får beaktas i beräkningen av huvudkontorets så kallade pro rata.

EU-domstolen anser att filialernas omsättning inte ska beaktas vid beräkning av huvudkontorets avdragsgilla ingående moms, oavsett om filialerna är belägna i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU. Som skäl för sin inställning i frågan anförde domstolen bland annat att ett huvudkontors avdragsrätt för samtliga förvärv i hemlandet kan öka i det fall filialernas omsättning beaktas, detta trots att en viss andel av huvudkontorets förvärv inte har något samband med den verksamhet som de utländska filialerna bedriver.

Resultatet i EU-domstolens dom var väntat då generaladvokaten redan i februari föreslagit att domstolen skulle komma till detta slut. Vi menar att slutet är klokt då motsatsen hade kunnat innebära svåröverskådliga konsekvenser för såväl berörda bolag som för Skatteverket.

För svenskt vidkommande innebär domen som vi ser det främst ett klargörande av vad som normalt redan tillämpas, det vill säga att svenska huvudkontor som bedriver blandad verksamhet vid fastställandet av andelen avdragsgill ingående moms på gemensamma kostnader inte beaktar utländska filialers omsättning.

Hade du nytta av den här informationen?