Nyheter

Avdragsrätt för holdingbolag och riskkapitalbolag

Momsnytt 

Skatteverket publicerade 7 oktober 2016 ett ställningstagande där verket redovisar en utvecklad syn på avdragsrätt för ingående moms i aktiva och passiva holdingbolag, samt riskkapitalbolag och fondbolag.

Publicerad: 2017-01-20

Enligt gällande rättspraxis är ett holdingbolag vars enda verksamhet är att äga andelar i andra bolag utan att direkt eller indirekt delta i förvaltningen av dessa bolag ett passivt holdingbolag. Ett holdingbolag som mot ersättning tillhandahåller momspliktiga tjänster till sina dotterbolag är ett aktivt holdingbolag. I ställningstagandet behandlas riskkapitalbolag och fondbolag särskilt, då sådana bolags verksamhet går ut på att förvärva, och inom en viss framtid avyttra, dotterbolag i syfte att göra vinst.

Ställningstagandets huvudsakliga innebörd redogörs för nedan.

Holdingbolag med passivt ägande
• Avdragsrätt saknas för ingående moms för kostnader som är kopplade till förvärv av dotterbolag eftersom avsikten inte är att mot ersättning delta i förvaltningen utav detta.

Holdingbolag med aktivt ägande
• Full avdragsrätt för ingående moms föreligger för kostnaderna i verksamheten, dock inte för kostnader som har samband med momsfri, eller icke-ekonomisk, verksamhet.

Holdingbolag med passivt och aktivt ägande
• Avdragsrätt saknas för ingående moms på kostnader som avser det passiva ägandet.
• Full avdragsrätt föreligger för ingående moms på kostnader som avser det aktiva ägandet.
• Avdragsrätt föreligger för ingående moms på gemensamma kostnader utifrån en fördelning efter skälig grund. Skälig grund skulle kunna vara en jämförelse mellan antalet aktivt ägda dotterbolag och det totala antalet dotterbolag.

Riskkapitalbolag och fondbolag
• Ägarbolaget har en begränsad avdragsrätt för ingående moms på gemensamma kostnader, dvs. fördelning ska ske efter skälig grund. Detta gäller oavsett om det har förekommit några skattefria försäljningar eller inte. Anledningen till detta är att Skatteverket anser att framtida momsfria aktieförsäljningar ska beaktas från dag 1.

Utlåningsverksamhet till dotterbolag
Skatteverket anger vidare att avdragsrätten för ingående moms ska begränsas för de fall holdingbolaget bedriver en omfattande momsfri utlåningsverksamhet till dotterbolagen. Enstaka lån ska dock, enligt Skatteverkets uppfattning, inte påverka avdragsrätten.

Deloittes kommentar

Skatteverkets ställningstagande är välkommet då avdragsrätten för holdingbolag är något som diskuteras flitigt och är föremål för regelbundna skatteprocesser. Det kan dock noteras att flertalet frågor fortfarande är öppna för tolkning och Skatteverkets uppfattning väcker också frågor i flera avseenden. Kontakta gärna oss för en närmare diskussion om hur detta kan påverka just er.
 

Hade du nytta av den här informationen?