Artikel

Avdragsrätt för moms vid försäljning av dotterbolag

Tax Alert

Publicerad 2017-05-17

I praxis har avdragsrätt saknats för moms på kostnader som har samband med försäljning av dotterbolag. Grunden för detta har varit att kostnaderna ansetts direkt hänförliga till en från moms undantagen aktieförsäljning.

Domen i korthet

I en dom från den 16 maj 2017, mål nr 5311–5312-15, har Högsta förvaltningsdomstolen, med hänvisning till ny praxis från EU-domstolen, uppdaterat sin syn på avdragsrätten. I sin dom menar Högsta förvaltningsdomstolen att ny praxis ger uttryck för ett ”ändamålsinriktat och närmast funktionellt synsätt för att bedöma om en ingående transaktion objektivt kan kopplas till den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet”. I nu aktuellt mål ansåg domstolen, i motsats till kammarrättens bedömning, att kostnaderna inte hade ett direkt och omedelbart samband med den från moms undantagna aktieförsäljningen utan med den samlade ekonomiska verksamheten. Domstolen uttalade också att det fick förutsättas att kostnaderna inte övervältrats på köparna av aktierna utan snarast kommit att ingå som komponenter i priset för bolagets kvarvarande momspliktiga verksamhet.

Vad innebär detta?

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande öppnar upp för att avdragsrätt för moms på t.ex. advokatkostnader och kostnader för due diligence i samband med aktieförsäljningar kan medges i de fall försäljningen kan hänföras till en kvarvarande momspliktig verksamhet i bolaget.  

Det kan också noteras att det kan finnas möjlighet till omprövning av tidigare ej gjorda/vägrade avdrag bakåt i tiden. Under 2017 är år fr.o.m. 2011 öppna för omprövning. Detta gäller till följd av en specialregel i skatteförfarandelagen även om frågan redan avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som fått laga kraft. 

Om ni har frågor eller vill ha hjälp med att undersöka möjligheterna till avdragsrätt eller begära omprövning är ni välkomna att höra av er till oss.

Hade du nytta av den här informationen?