Artikel

Avdragsrätt föreligger inte för förvärv och efterföljande tillhandahållande av kundstock

I EU-domstolens dom i målet C-204/13, Malburg, har EU-domstolen på begäran av Tysklands högsta skattedomstol meddelat förhandsbesked i frågan om avdragsrätt för ingående moms vid förvärv av kundstock där kundstocken sedan ställts till förfogande för nytt bolag utan ersättning.

En bolagsman förvärvade en kundstock från det bolag som han tidigare var verksam i och som bedrev skatterådgivning. Bolagsmannen upplät rätten att nyttja kundstocken till ett nytt bolag med samma typ av verksamhet utan ersättning, men utan att kundstocken blev en del av företagets tillgångar. Avdragsrätt ansågs inte föreligga för förvärvet på grund av att kostnaden inte kan anses hänförlig till någon momspliktig omsättning och att transaktionen inte utgör allmänna omkostnader eller ekonomisk verksamhet.

I EU-domstolens dom i målet C-204/13, Malburg, har EU-domstolen på begäran av Tysklands högsta skattedomstol meddelat förhandsbesked i frågan om avdragsrätt för ingående moms vid förvärv av kundstock där kundstocken sedan ställts till förfogande för nytt bolag utan ersättning. I målet har en delägare i ett bolag som bedriver skatterådgivning förvärvat del av kundstocken från ett bolag han tidigare var delägare i och för vilken omsättning (transaktion) det tidigare bolaget redovisat utgående moms. Bolagsmannen lät sedermera ett nytt bolag, i vilket han var majoritetsägare, nyttja kundstocken utan ersättning och utan att äganderätten gick över till det nya bolaget. Den tyska skattemyndigheten underkände avdraget för den moms som uppkom vid bolagsmannens förvärv av kundstocken med motiveringen att bolagsmannen hade ställt kundstockarna till förfogande för det nya bolaget ”gratis”. Därmed var förvärvet inte gjort inom ramen för en ekonomisk verksamhet. För att avdragsrätt ska föreligga krävs ett direkt och omedelbart samband mellan en transaktion i ett tidigare omsättningsled och en transaktion i ett senare omsättningsled. EU-domstolen ansåg att förvärvet av kundstocken inte kan anses gjord i en sådan ekonomisk verksamhet då verksamheten inte genererade några utgående skattepliktiga transaktioner. Att neka avdragsrätt strider, enligt domstolens uppfattning, heller inte mot skatteneutralitetsprincipen eftersom transaktionen genom vilken kundstocken överfördes till det nya bolaget inte omfattas av tillämpningsområdet för moms.

Kommentar
Generellt föreligger rätt till avdrag för ingående moms på alla kostnader som är hänförliga till verksamhet som medför skattskyldighet till moms. I förevarande fall hade bolagsmannen valt en lösning, bland flera möjliga, som medförde att förvärvet inte kunde kopplas till några skattepliktiga transaktioner eller ens ekonomisk verksamhet, vilket renderade i att avdragsrätten gick förlorad. Vi konstaterar att EU-domstolen på ett tydligt sätt pekar på att bolag själva måste välja de lösningar som finns tillgängliga för att säkerställa avdragsrätt enligt nationella regler och att skatteneutralitetsprincipen enligt domstolen inte kan åberopas av någon som själv genom att välja en annan lösning tappat rätten till avdrag.

Hade du nytta av den här informationen?