Artikel

Avdragsrätt för ingående moms då faktura utfärdats av annan än den som tillhandahållit köpare tjänster?

Kammarrätten har i målnummer 4190-13 nekat ett bolag avdragsrätt på grunden att inga momspliktiga transaktioner har skett mellan bolaget (Bokia AB) och den på fakturan angivne leverantören (Affärsutveckling). Frågan om god tro ansåg Kammarrätten sakna betydelse sedan den konstaterat att de objektiva kriterierna för avdragsrätt inte var uppfyllda.

En vecka därefter har EU-domstolen meddelat dom i mål C-18/13 Maks Pen. EU-domstolen ansåg att den tjänst som tillhandahållits ett bolag, men som inte har tillhandahållits av den leverantör som angetts på fakturorna eller av dennes underleverantör, i sig inte är tillräcklig för att utesluta att ett bolag (Maks Pen) har rätt till avdrag för ingående moms. Om omständigheterna är sådana att transaktionen utgör skatteundandragande och den beskattningsbara personen kände till det eller borde ha känt till att den transaktion som åberopats till stöd för avdragsrätten ingick i skatteundandragandet, ska dock avdrag för ingående moms inte medges.

Bakgrund

I det svenska målet förvärvade Bokia AB utbildningstjänster av Affärsutveckling. Bolaget erhöll inte någon faktura från Affärsutveckling utan fakturan ställdes istället ut av L Trading. Frågan i målet var om en skattepliktig omsättning skett från L Trading och om L Trading förfogat över tjänsterna och hade kunnat leverera dem.

I målet Maks Pen ifrågasatte den bulgariska skattemyndigheten bolagets avdrag för ingående moms från sju av bolagets leverantörer. Den bulgariska skattemyndigheten konstaterade dels att det för vissa underleverantörer inte kunde fastställas att transaktionerna faktiskt ägt rum, dels att transaktionerna inte hade utförts av de leverantörer som hade angetts i fakturorna.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten klargjorde att ett avdrag för ingående moms måste grundas på en faktura från en säljare som är skattskyldig för omsättningen av de varor eller tjänster som tillhandahållits och som har angetts i fakturan. Annars utgör det belopp som i fakturan har betecknats som ”moms” inte ingående skatt enligt 8 kap. 2 § momslagen.

Kammarrätten ansåg att L Trading inte hade tillhandahållit tjänsterna till bolaget och att avtalet inte heller hade överlåtits till L Trading från Affärsutveckling och därför hade inga momspliktiga transaktioner skett mellan den på fakturan angivne leverantören, L Trading och bolaget, Bokia AB. Bolaget hade därför inte rätt till avdrag för den på fakturan angivna ”momsen”.

Kammarrätten ansåg slutligen att när de objektiva kriterierna för avdragsrätt inte är uppfyllda, saknar frågan om god tro betydelse. Avdrag kunde därför inte heller medges på den grunden.

EU-domstolens bedömning

EU-domstolen ansåg att denna omständighet - att leverantör på fakturorna är en annan än den leverantör som tillhandahållit tjänsterna - inte är tillräcklig för att utesluta att ett bolag har rätt till avdrag för ingående moms. Avdrag för ingående moms kan dock inte medges om bolaget är i ond tro det vill säga om omständigheterna är sådana att transaktionen utgör skatteundandragande och den beskattningsbara personen kände till eller borde ha känt till att transaktionen för avdragsrätten ingick i skatteundandragandet.

Deloittes kommentar

Transaktionen måste utgöra ett skatteundandragande för att avdragsrätt ska kunna nekas, i de fall den på fakturan angivne leverantören inte är densamma som den som har tillhandahållit köparen en tjänst. Vidare krävs det att köparen kände till eller borde ha känt till att transaktionen ingick i ett skatteundandragande. EU-domen innebär att Kammarrätten borde ha prövat frågan om de aktuella transaktionerna utgjorde ett skatteundandragande eller inte. Om transaktionerna inte utgör ett skatteundandragande, kan svensk domstol inte neka avdrag för att den på fakturan angivne leverantören inte är densamma som tillhandahållit köparen tjänsterna. Detta följer av den aktuella EU-domen.

Hade du nytta av den här informationen?