Artikel

Avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen avseende ”96-dagarsregeln"

Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar att det vid tillämpning av sexmånadersregeln inte finns något hinder mot att vistas och arbeta i flera länder.

Bakgrund

Deloitte har tidigare informerat om att Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked från den 5 juli 2013 underkänt Skatteverkets ställningstagande avseende den så kallade ”96-dagarsregeln”.

Högsta förvaltningsdomstolens dom meddelad den 24 februari 2014

Högsta förvaltningsdomstolen delar i sin dom (mål nr 5143-13) Skatterättsnämndens bedömning

Deloittes kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande är en slutlig bekräftelse på den tolkning av sexmånadersregeln som varit vedertagen fram till 2010 då Skatteverket publicerade sitt ställningstagande i frågan. Det kan därmed konstateras att Skatteverket saknar stöd för sitt ställningstagande att begränsa det totala antalet tillåtna dagar i Sverige och i tredje land till 96 dagar under ett och samma anställningsår. De dagar som är relevanta för tillämpningen av sexmånadersregeln är därmed de som framgår av lagtexten, det vill säga maximalt 72 dagar i Sverige per anställningsår.

Domen innebär således att personer som arbetar och vistas utomlands i minst sex månader inte behöver begränsa antalet dagar i tredje land under utlandsvistelsen för att kunna undanta inkomsten från svensk beskattning under förutsättning att den är beskattad i verksamhetslandet.

Det kan noteras att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom (mål nr 7077-13) från samma dag har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 4 oktober 2013  avseende en liknande frågeställning i förhållande till förutsättningarna för skattefrihet enligt ettårsregeln. Deloitte har tidigare kommenterat detta förhandsbesked.

Hade du nytta av den här informationen?