Artikel

Avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen om beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal och expertskatt

Deloitte Tax Alert

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar kammarrättens avgörande och fastställer att vid bedömningen av om en person är berättigad till expertskatt grundad på ersättningsnivån ska beräkningen av bruttolön vid nettolöneavtal ske med beaktande av expertskattelättnaden.

Publicerad 2014-11-28

Bakgrund

De nya förenklade reglerna om skattelättnader för utländska experter, forskare och nyckelpersoner, så kallad expertskatt, innebär att utländsk personal som har en avtalad månatlig ersättning om mer än två prisbasbelopp (det vill säga 88 800 kr för 2014 och 89 000 för 2015) ska kvalificera för expertskatt utan prövning av kompetenskravet.

Om en person har ett nettolönekontrakt måste nettolönen räknas om till en bruttolön för att Forskarskattenämnden ska kunna ta ställning till om ersättningskravet är uppfyllt eller inte.

I samband med de nya reglerna aktualiserades frågan om beräkningen av bruttolönen ska göras med eller utan beaktande av expertskattelättnaden.

Deloitte har tidigare skrivit om underinstansernas avgöranden i målet där Förvaltningsrätten och kammarrätten kom fram till att bruttolönen vid nettolönekontrakt skulle bestämmas utan beaktande av expertskattelättnaden.

HFD:s dom meddelad den 26 november 2014

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i sin dom att vid beräkning av bruttolönen för en individ som har ett nettolönekontrakt ska expertskattelättnaden beaktas. Högsta förvaltningsdomstolen menar att för att en person med nettolöneavtal ska ha rätt till skattelättnader bör dennes nettolön uppgå till minst samma belopp som nettolönen för en person med bruttolöneavtal. Därav följer enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening att skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen av om en arbetstagare med nettolön har rätt till skattelättnader eller inte.

Högsta förvaltningsdomstolen följer därmed Forskarskattenämndens och Skatteverkets linje och undanröjer underinstansernas domar.

Deloittes kommentarer

Högsta förvaltningsdomstolen utvecklar inte resonemanget kring varför de kommer till det domslut de gör. Domen får till följd att många individer med nettolöneavtal som medför en bruttolön som överstiger beloppsgränsen för att anses som expert eller nyckelperson ändå kommer att vara förhindrad att erhålla expertskattelättnader. Domen får genom detta anses gynna bolag med en bruttolönepolicy framför bolag med en nettolönepolicy.

Oaktat ovan är rättsläget nu klart kring hur frågan om hur en bruttolön ska bestämmas utifrån en nettolön i förhållande till ansökan om expertskatt enligt löneregeln. Domen utesluter inte att en person på nettolönekontrakt fortfarande kan ansöka om att omfattas om reglerna för expertskatt enligt de ordinarie reglerna.

Anställda som har fått expertskatt beviljad i enlighet med förvaltningsrättens eller kammarrättens tidigare domar, vari angavs att skattelättnader inte behövde beaktas vid bestämmande av bruttolön, bör beakta konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens dom avseende deras beslut.  

Hade du nytta av den här informationen?