Artikel

Avräkning av utländsk skatt på optionsförmån beviljades inte 

Deloitte Tax Alert

Avräkning av utländsk skatt på optionsförmån beviljades inte eftersom avräkning ska göras det år då inkomsten tas upp till beskattning och omprövningstiden avseende aktuellt inkomstår hade löpt ut.

Publicerad 2015-10-09

Kammarrätten i Stockholm har i ett fall kommit fram till att avräkning av utländsk skatt på optionsförmån endast kan beviljas det inkomstår inkomsten tas upp till beskattning i Sverige. Begäran om avräkning av utländsk skatt på optionsinkomsten måste inkomma innan omprövningstiden löpt ut i Sverige (inom sex år från beskattningstidpunkten).

I det aktuella rättsfallet beskattade Sverige förmånen vid intjänandetidpunken eller kan-tidpunkten (vest) och det andra landet (Finland) först vid utnyttjandetidpunkten (exercise) flera år senare. Begäran om avräkning inkom till Skatteverket då skatten i det andra landet var känd, vilket i detta fall var mer än sex år efter intjänandetidpunkten varför fristen för omprövning i Sverige löpt ut. Begäran om avräkning av utländsk skatt kunde således inte beviljas.

Bakgrund

Frågan som prövades i Kammarrätten var om avräkning av utländsk skatt kan medges i Sverige det år en optionsförmån beskattas i ett annat land beaktat att Sverige beskattat optionsinkomsten vid ett tidigare beskattningsår.
Optionsförmånen i det aktuella fallet beskattades vid olika beskattningstidpunkter i Sverige (intjänandetidpunkt) och i det andra landet (utnyttjandetidpunkt).

Samma inkomstår som den utländska skatten blev känd (vid utnyttjandetidpunkten) inlämnades en begäran om avräkning av den utländska skatten i Sverige.

Domen från Kammarrätten

Kammarrätten konstaterar i domen att avräkning av utländsk skatt endast kan beviljas det inkomstår den dubbelbeskattade inkomsten tas upp till beskattning i Sverige, det vill säga i det här fallet vid intjänandetidpunkten. Utländsk skatt som påförts efter denna tidpunkt kan således endast avräknas i Sverige om avräkning sker genom begäran om omprövning för det beskattningsår inkomsten togs upp för beskattning i Sverige.

I det aktuella fallet blev den utländska skatten möjlig att avräkna och begära omprövning för mer än sex år efter beskattningstidpunkten i Sverige. En begäran om omprövning måste inkomma inom sex år sett från beskattningstidpunkten varför avräkning således inte kunde medges i detta fall då fristen för att begära omprövning löpt ut.

Det faktum att Sverige beskattade kapitalvinst från aktieförsäljningen samma år som optionsinkomsten beskattades i det andra landet förändrade inte Kammarrättens bedömning då det rör sig om beskattning av två olika inkomstslag (kapital och tjänst).  

Deloittes kommentar

Även om detta rättsfall är speciellt i flera hänseenden kan man konstatera att det i de fall en incitamentsbaserad förmån har olika beskattningstidpunkter i olika länder är det mycket viktigt att notera inom vilken tid en omprövning kan ske. I de fall beskattningstidpunkten i det andra landet infaller mer än sex år efter det att inkomsten tagits upp till beskattning i Sverige kommer det vara för sent att ansöka om avräkning av den utländska skatten i Sverige.

En fråga man kan ställa sig är om inte det i Finland förmånsbeskattade beloppet borde ha kunnat ses som en anskaffningskostnad för aktierna och därmed minskat den i Sverige skattepliktiga kapitalvinsten. Det ser dock inte ut som att den skattskyldige har yrkat det så domstolen har inte tagit ställning till den frågan.

Incitamentsprogram till mobil personal är en mycket komplicerad fråga och Deloitte rekommenderar att företag säkerställer att man har processer och system som säkerställer att situationer som den som uppstått i det här rättsfallet undviks.  

Hade du nytta av den här informationen?