Nyheter

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan träder i kraft den 1 juni 2022

NYHET - SKATT

Published: 2022-04-22

Bakgrund

Den 11 april 2019 undertecknades avtalet om social trygghet mellan Japan och Sverige, och den 27 oktober 2021 röstade riksdagen ja till regeringens förslag om att godkänna avtalet. Avtalet kommer att träda i kraft den 1 juni 2022.

Avtalets betydelse

Avtalet samordnar de svenska och japanska systemen för pension, sjuk- och aktivitetsersättning i gränsöverskridande situationer. Avtalet möjliggör att arbetsgivare kan sända ut sina anställda till det andra landet upp till fem år. Under den tid som arbetet i det andra landet pågår kan den utsände fortsätta att omfattas av det sändande landets socialförsäkring i de delar som avtalet omfattar. För arbetsgivaren innebär detta att avgifter, som är knutna till de förmåner som är inkluderade i avtalet, enbart behöver erläggas i hemlandet. Avtalet möjliggör även sammanläggning av japanska och svenska försäkringsperioder vilket möjliggör för berörda individer att uppfylla olika villkor som kan ligga till grund för en förmån.

Deloittes kommentarer

Deloitte har tidigare publicerat en kommentar i en Tax Alert på ämnet (Tax Alert: Riksdagen godkänner avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan | Tax | Deloitte Sverige).

En intressant aspekt är tillämpningen av övergångsbestämmelserna i konventionen, inte minst när det gäller eventuella möjligheter att tillämpa konventionen på redan påbörjade utsändningar. Enligt övergångsbestämmelserna ska beslut som fattats innan ikraftträdandet (dvs. den 1 juni) inte påverka rättigheter som fastställs med stöd av avtalet. Detta torde innebära att en pågående utsändningsperiod istället kan anses påbörjad vid ikraftträdandet av avtalet. Även propositionen anger att en pågående utsändning kan ”nollställas” vid ikraftträdandet av avtalet. Detta öppnar upp för en möjlighet att tillämpa bestämmelserna i konventionen även för pågående utsändningar.

Deloitte kommer fortsätta att bevaka utvecklingen och hjälper er gärna att se över vilka konsekvenser avtalet kan komma att få för just er verksamhet.

Hade du nytta av den här informationen?