Nyheter

Delvis befrielse från skattetillägg vid icke redovisad förvärvsmoms 

Momsnytt 

Publicerad: 2016-06-21

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket, daterat den 16 maj 2016, ska delvis befrielse från skattetillägg medges om en oriktig uppgift i en momsdeklaration framgår av uppgifter i VIES.

VIES står för VAT Information Exchange System och är EU:s gemensamma system för elektroniskt utbyte av information. Genom VIES förs den information som lämnas i periodiska sammanställningar vidare till respektive medlemsstat. Medlemsstaterna kan på så sätt stämma av att inköp av varor och tjänster från leverantörer i andra EU länder tas upp till beskattning av köparen, så kallad förvärvsmoms.

Skattetillägg tas ut när en oriktig uppgift lämnats till grund för beskattningen. Genom att inte redovisa förvärvsmoms anses ett företag ha lämnat en oriktig uppgift. 

Eftersom både utgående och ingående moms vanligtvis redovisas med samma belopp i momsdeklarationen innebär redovisning av förvärvsmoms i normalfallet ett nollsummespel. Om företaget har rätt till fullt avdrag för ingående moms kan den ingående momsen kvittas mot den utgående momsen och det finns därmed inte något underlag att beräkna skattetillägget på.  

I det fall förvärven görs till förmån för en verksamhet med helt eller delvis begränsad rätt till avdrag för ingående moms leder dock redovisning av förvärvsmoms till ett överskjutande utgående momsbelopp. I dessa fall kan skattetillägg beräknat på den överskjutande utgående momsen påföras.

I normalfallet uppgår skattetillägget till 20 procent av den överskjutande utgående momsen. Enligt Skatteverkets ställningstagande ska dock skattetillägget normalt sättas ned till en fjärdedel om uppgifter kring det svenska företagets förvärv funnits i VIES. För nedsättning av skattetillägget krävs att uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång. 

Deloittes kommentar

Förutsatt att leverantörens periodiska sammanställning är korrekt, det vill säga att den lämnats i tid och att den innehåller den svenska köparens momsregistreringsnummer samt värdet av förvärvade varor eller tjänster, innebär Skatteverkets ställningstagande i praktiken att eventuellt skattetillägg vid icke redovisad förvärvsmoms, för vilken avdragsrätt inte föreligger, begränsas till 5 procent. Det kan även noteras att så länge informationen är tillgänglig i VIES inom ett år från beskattningsårets utgång ska nedsättningen inte påverkas av att Skatteverket tvingas initiera en utredning för att rätta den oriktiga uppgiften.

Har du frågor kring Skatteverkets ställningsantagande är du välkommen att höra av dig till oss. 

Hade du nytta av den här informationen?