Hot topics in global tax

Artikel

Begreppet affärsmässigt motiverat i ventilen

Coen Deij

Publicerad i Skattenytt nr 9 2019

För att avdrag för ränteutgifter ska medges under den s.k. ventilen i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler krävs bland annat att det skuldförhållande som ligger till grund för ränteutgiften är huvudsakligen affärsmässigt motiverat.

Trots att begreppet affärsmässigt motiverat fanns redan i 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler och en del vägledning finns i rättspraxis samt förarbeten, har Skatteverket tilldelat begreppet en annan innebörd.

En prövning av ventilen enligt Skatteverkets tolkning av begreppet affärsmässigt motiverat innebär att ränteavdrag kan vägras i betydligt fler ärenden än om prövningen sker enligt begreppets innebörd utifrån 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler, rättspraxis och förarbeten. Den rättsutveckling vi ser idag bygger i stort sett på Skatteverkets definition och medför att avdragsrätten för räntekostnader begränsas även för skattskyldiga som bedriver sin verksamhet på helt affärsmässiga villkor och på så sätt positivt bidrar till den svenska ekonomin (och skattebasen). Det finns därför anledning att ifrågasätta Skatteverkets tolkning av begreppet affärsmässigt motiverat.

Artikeln är en uppföljning till "Begreppet skatteförmån i undantagsgregeln" som publicerades i Skattenytt nr 5 2019.

Coen Deij är skattekonsult på Deloitte och har ränteavdragsbegränsningsreglerna som sitt fokusområde. Tidigare var han anställd på Skatteverket där han ingick i verkets räntegrupp. 

Kontakta oss

Coen Deij
cdeij@deloitte.se
+46 70 080 44 49

Hade du nytta av den här informationen?