Artikel

Beräkning av avdragsrätt för ingående moms för ett finansbolag

Kammarrätten i Stockholm har fastställt Skatteverkets beräkning av avdragsgill andel ingående moms på allmänna omkostnader i ett finansbolag. Kammarrätten anser i likhet med Skatteverket att försäljningen av avbetalningsobjekt ska ingå i bolagets totala omsättning men inte anses som momspliktig vid beräkningen av den avdragsgilla andelen.

Onsdag 23 oktober 2014

Finansbolaget (Bolaget) bedrev blandad verksamhet som bestod av en leasingverksamhet och en finansieringsverksamhet med avbetalningsköp. Inom ramen för finansieringsverksamheten köpte Bolaget varor av externa leverantörer för att därefter vidareförsälja dessa på avbetalning. Vidareförsäljningen till kunderna gjordes utan marginal och upplägget användes främst av sakrättsliga skäl. Bolaget debiterade och redovisade utgående moms vid sin vidareförsäljning. Utöver kundens periodiska avbetalningar tillkom även momsfri ränta vilken utgjorde den reella intäkten i finansieringsverksamheten. Fråga uppkom om hur avdragsrätten för ingående moms på så allmänna omkostnader skulle beräknas i den del som avsåg finansieringsverksamheten med avbetalningsköp.

Både Bolaget och Skatteverket var överens om att en omsättningsbaserad fördelningsgrund var skälig, dvs. att avdrag skulle medges till den del den totala omsättningen var momspliktig. Parterna var dock inte överens om hur omsättning i förhållande till avbetalningsobjekten skulle behandlas. Då aktuell omsättning var momspliktig menade Bolaget att den skulle beaktas både i bråkets täljare och nämnare, det vill säga som en del av den momspliktiga omsättningen och som en del av verksamhetens totala omsättning. Skatteverket å sin sida hävdade att inköpen av avbetalningsobjekten var en kostnadskomponent vilken enbart var hänförlig till de momsfria ränteintäkterna. Som en följd därav beslutade Skatteverket att den visserligen momspliktiga omsättningen, på samma sätt som momsfri omsättning, enbart skulle beaktas i bråkets nämnare.

Kammarrätten ansåg att Skatteverkets beräkning skulle tillämpas då rätten var av uppfattningen att verkets beräkning bäst speglade förbrukningen av kostnader i respektive verksamhetsgren. Det kan noteras att Kammarrätten undanröjde förvaltningsrättens dom, där omsättningen av avbetalningsobjekten helt exkluderats från beräkningen då den ansågs utgöra en snedvridande faktor, och fastställde istället Skatteverkets beslut.

Deloittes kommentar

Kammarrättens dom väcker många frågor kring vidarefakturering i förhållande till en omsättningsbaserad fördelningsgrund, i synnerhet för finansbolag med liknande verksamhet som i nu aktuellt mål. Deloitte rekommenderar att de bolag som bedriver blandad verksamhet där vidarefakturering med eller utan prispåslag förekommer närmare analyserar den avdragsmodell för ingående moms som används i ljuset av aktuell dom.

Hade du nytta av den här informationen?