Artikel

Avgörande från kammarrätten om beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal och expertskatt

Deloitte Tax Alert

Kammarrätten bekräftar att vid bedömningen av om en person är berättigad till expertskatt grundad på ersättningsnivån ska beräkningen av bruttolön vid nettolöneavtal ske utan beaktande av expertskattelättnaden.

Publicerad 2014-02-26

Bakgrund

De nya förenklade reglerna om skattelättnader för utländska experter, forskare och nyckelpersoner, så kallad expertskatt, innebär att utländsk personal som har en avtalad månatlig ersättning om mer än två prisbasbelopp (det vill säga 88 800 kr för 2014) ska kvalificera för expertskatt utan prövning av kompetenskravet.

Detta innebär att om en person har ett nettolönekontrakt måste nettolönen räknas om till en bruttolön för att Forskarskattenämnden ska kunna ta ställning till om ersättningskravet är uppfyllt eller inte.

I samband med de nya reglerna aktualiserades frågan om beräkningen av bruttolönen ska göras med eller utan beaktande av expertskattelättnaden.

Forskarskatterättsnämndens beslut och förvaltningsrättens dom
I ett beslut meddelat av Forskarskattenämnden den 21 juni 2012 avslogs en ansökan om expertskatt då den ersättning som personen skulle erhålla inte uppgick till minst två prisbasbelopp (2012: 88 000 kr) per månad vid en omräkning av avtalad nettolön till bruttolön om hänsyn togs till expertskattelättnaden. Bruttoersättningen skulle dock ha överstigit två prisbasbelopp om skattelättnaden inte hade beaktats vid omräkningen.

För att illustrera effekten av beräkning av bruttolön med eller utan beaktande av skattelättnader följer nedan exempel.

  Hänsyn till expertskatt Utan hänsyn till expertskatt
Nettolön 60 000 kr 60 000 kr
Gross up 21 500 kr 45 000 kr
Bruttolön 81 500 kr 105 000 kr

 

Sökanden överklagade Forskarskatterättsnämndens beslut till Förvaltningsrätten som biföll överklagandet (mål nr 15846-12). Förvaltningsrätten menar att arbetstagarens ersättningsnivå ska bedömas utifrån det anställningsavtal som är för handen vid Forskarskattenämndens prövning. Att lagstiftaren angett att den avtalade ersättningen ska uppgå till minst två prisbasbelopp varje månad innebär dock inte nödvändigtvis att arbetstagarens ersättning måste överstiga beloppsgränsen även efter att expertskatten har beviljats. Förvaltningsrätten ansåg att uppgrossning av nettolön därför kan ske utan beaktande av expertskattelättnaden.

Kammarrättens dom meddelad den 20 februari 2014

Kammarrätten gör bedömningen att det av ordalydelsen i lagtexten framgår att det är den avtalade bruttoersättningen per månad, beräknad utan beaktande av skattelättnader som ska överstiga två prisbasbelopp, för att villkoren för expertskatt ska anses uppfyllda. Kammarrätten delar således förvaltningsrättens syn och avslår Skatteverkets överklagande.

Deloittes kommentarer

Deloitte delar kammarrättens syn att det är bruttolönen beräknad utan hänsyn till skattelättnaden som ska ligga till grund för bedömningen av om en person är berättigad till expertskatt. Domen kommer med stor sannolikhet att överklagas av Skatteverket till högsta instans. Deloitte bevakar ärendet och kommer att informera om utvecklingen.

Hade du nytta av den här informationen?