Nyheter

Beskattning i Sverige av optioner som intjänats av EU-medborgare utanför EU

Tax Alert

Publicerad: 2018-12-14

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) fastslog under 2015, i två olika mål som avsåg beskattning av optionsförmåner, att skillnad i behandling mellan obegränsat skattskyldiga respektive begränsat skattskyldiga inte var förenligt med EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare. Individerna i målen hade tidigare delvis arbetat i ett annat EU-land. Se vår tidigare ”Tax Alert” avseende domsluten.

I ett nytt avgörande från 6 december 2018 avseende beskattning av optionsförmån har HFD fastslagit att EU-rätten hindrar Sverige från att beskatta ersättning från optionsprogram som en brittisk medborgare intjänat vid arbete utanför EU. I målet hade den skattskyldige varit bosatt i USA och inte varit skattskyldig i någon annat EU-land under optionernas intjänandetid (vesting-period). Vid tidpunkten för beskattning (nyttjande) var individen dock obegränsat skattskyldig i Sverige. Skatteverket ansåg att då individen inte har någon annan anknytning till EU förutom sitt medborgarskap så var EU-rätten inte tillämplig. Skatteverket menade att det enligt tidigare domar från 2015 krävts att personen vid någon tidpunkt varit obegränsat skattskyldig i ett EU-land.

Deloitte anförde i målet att kravet på att den skattskyldige ska vara obegränsat skattskyldig i något unionsland inte framgår av de tidigare domarna och att den fria rörligheten inom EU är tillämplig genom medborgarskapet. HFD gick på den skattskyldiges linje och ansåg att beskattning i förevarande fall skulle strida mot diskrimineringsförbudet enligt EU-rätten.

For a brief English version, please refer to Deloitte tax@hand.

Deloittes kommentar

Deloitte, som drivit ärendet som ombud i HFD, välkomnar naturligtvis domslutet. Avgörandet utgör ett förtydligande av gällande lagstiftning/praxis. Det angivna principiella diskrimineringsförbudet bör därmed kunna tillämpas även retroaktivt i motsvarande situationer. Avgörandet avser personaloptionsförmån men bör även kunna tillämpas på andra ersättningar som tjänats in i utlandet, såsom exempelvis bonusar.

Vid frågor om innehållet artikeln eller andra frågor som rör internationell skatt är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Kontakt

Anna Sabelström Holmberg
aholmberg@deloitte.se
+46733 97 13 04

Ingrid Jendholm
ijendholm@deloitte.se
+46700 80 41 69

Per Elmby
pelmby@deloitte.se
+46700 80 44 16

Hade du nytta av den här informationen?