Artikel

Beskattning av personaloptioner och aktieförmåner i Sverige som intjänats utomlands har ansetts strida mot EU-rättens förbud mot diskriminering

Deloitte Tax Alert

Skatterättsnämnden (SRN) har i två förhandsbesked ansett att beskattning av förmån av personaloptioner och aktieförmåner som tjänas in av EU-medborgare under arbete utomlands och som utnyttjas respektive förvärvas när den skattskyldige senare arbetar och är bosatt i Sverige strider mot diskrimineringsförbudet i EU-fördraget.

Bakgrund

Frågor har ställts till SRN om en personaloptionsförmån som tjänats in under arbete utomlands ska beskattas i Sverige när optionerna utnyttjas för att förvärva aktier i moderbolaget. Fråga har även ställts om förmån att förvärva aktier på förmånliga villkor i ett aktieprogram som intjänats genom arbete utomlands ska beskattas i Sverige.

Skatterättsnämndens förhandsbesked

En svensk medborgare som på grund av anställning vistas utomlands under begränsad tid är normalt fortsatt obegränsat skattskyldig i Sverige. SRN fastställer att en obegränsat skattskyldig person i Sverige skulle kunna undantas från skattskyldighet för en options- eller aktieförmån med stöd av den så kallade sexmånaders- eller ettårsregeln om förmånen tjänats in under tid då den skattskyldige varit anställd och vistats utomlands.

En medborgare i ett annat EU-land utan anknytning till Sverige anses normalt begränsat skattskyldig här. En person som är begränsat skattskyldig i Sverige under den tid då förmånen intjänades har enligt SRN inte möjlighet att utnyttja de nämnda reglerna, vilket innebär att personen beskattas för förmånerna enligt svensk intern rätt.

Vid en jämförelse mellan personer som har intjänat förmånen utomlands och som är obegränsat skattskyldiga i Sverige när den enligt svenska bestämmelser ska tas upp som intäkt, drabbar den aktuella beskattningen nästan uteslutande utländska medborgare som flyttar hit efter att ha arbetat utomlands.

SRN anser att diskrimineringsförbudet i artikel 45 i EUF-fördraget hindrar svensk beskattning av förmånerna som intjänats genom arbete utomlands. Att avräkning medges för den skatt som har erlagts på förmånen i ett annat land förändrar inte bedömningen. Inskränkningen kan inte rättfärdigas med hänvisning till behovet av att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna eller till skattesystemets inre sammanhang.

Deloittes kommentarer

Deloitte instämmer med SRN:s bedömning och välkomnar förhandsbeskeden.

Förhandsbeskeden bör ses som ett förtydligande av redan gällande lagstiftning och ska därför kunna tillämpas retroaktivt. Om inkomstskatt eller arbetsgivaravgifter har påförts på förmån finns således anledning att lämna in en begäran om omprövning senast vid årsskiftet. Möjlighet finns att ompröva en deklaration senast vid årsskiftet det sjätte året efter beskattningsåret. Det är inte sannolikt att Skatteverket kommer initiera några omprövningar på eget initiativ.

Principen som SRN beskriver gäller både personaloptionsprogram och aktieprogram där rättigheten att förvärva värdepapper intjänas utomlands. Den bör även kunna tillämpas på andra förmåner som tjänats in i utlandet, såsom bonusar och dylikt.

Förhandsbeskeden är överklagade av Skatteverket till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) och kommer troligen att prövas senare i höst.

Hade du nytta av den här informationen?