Nyheter

Beskattning av carried interest 

Tax Alert

Kammarrätten i Stockolm har den 27 april 2017 prövat frågan om beskattning av carried interest för ett antal nyckelpersoner verksamma i riskkapitalstrukturer.

Publicerad: 2017-04-28

De domar som gäller nyckelpersoner i Altor, EQT, Litorina, Segulah och Triton innebär i huvudsak att carried interest delvis ska beskattas som inkomst av tjänst enligt de så kallade fåmansföretagsreglerna istället för inkomst som kapital. Domarna avseende IK och Nordic Capital innebär att carried interest för flertalet av personerna i sin helhet beskattas som inkomst av tjänst.

Kammarrätten anger att då fonderna, ägarförhållanden i bolagen och personernas funktioner skiljer sig åt, är utgången i målen olika.

Domarna kommer sannolikt överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen. För att Högsta Förvaltningsdomstolen ska pröva överklagandet i sak, krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd.
 
In english
The Administrative Court of Appeal has on 27 April 2017 tested the question how carried interest should be taxed for a number of key employees active within private equity structures.

The rulings for key employees in Altor, EQT, Litorina, Segulah and Triton substantially mean that carried interest partly should be taxed as income from employment according to the so called closely held company rules instead of income from capital.

The rulings regarding IK and Nordic Capital mean that carried interest for the majority of the individuals should be fully taxed as income from employment.

The Adminstrative Court of Appeal state that as the funds, ownership structure in the companies and the functions of indviduals differ, the outcome of the cases varies.

The rulings will likely be appealed to the Supereme Administrative Court. In order for the Supreme Administrtive Court to test the appeal requires that the Court grants leave of appeal. 

Hade du nytta av den här informationen?