Artikel

Beskattning i Sverige av värdepappersförmåner och personaloptioner som intjänats utomlands har ansetts strida mot EU-rättens förbud mot diskriminering i vissa fall

Deloitte Tax Alert

Publicerad 2015-11-05

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt Skatterättsnämndens avgörande och fastslår att beskattning av värdepappers- och personaloptionsförmån som helt eller delvis tjänats in av EU-medborgare under arbete utomlands och som förvärvas respektive utnyttjas när den skattskyldige senare är obegränsat skattskyldig i Sverige strider mot artikel 45 i EUF-fördraget. Detta mot bakgrund av att en i Sverige obegränsat skattskyldig typiskt sett i den motsvarande situationen inte hade blivit beskattad.

Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande

Frågan i målet rörde värdepappers- respektive personaloptionsförmåner och om dessa skulle beskattas i Sverige vid förvärv respektive utnyttjande trots att dessa tjänats in helt eller delvis i utlandet under tid då individen (EU-medborgare) var begränsat skattskyldig i Sverige.
 
HFD konstaterar i avgörandet att Sverige har rätt att beskatta hela förmånen enligt både svensk rätt och gällande dubbelbeskattningsavtal men, om dubbelbeskattning uppstår, rätt till avräkning av utländsk skatt. Domstolen behandlar därefter EUF-fördragets artikel 45 och principen om fri rörlighet för arbetstagare som förbjuder öppen och dold diskriminering på grund av nationalitet. Ovanstående situation jämförs med situationen då en i Sverige obegränsat skattskyldig flyttar till utlandet en kortare period för arbete. I en sådan situation kan individen undanta förmån som intjänats utomlands från beskattning i Sverige med stöd av den så kallade sexmånaders- och ettårsregeln.
 
HFD slår fast att beskattning av förmån intjänad i utlandet av en begränsat skattskyldig skulle innebära en omotiverad diskriminering. Att avräkning av utländsk skatt skulle ha medgetts säkerställer enligt HFD inte att särbehandling undanröjs då detta med största sannolikhet endast skulle leda till att det svenska skatteuttaget sänks istället för att helt elimineras. Enligt avgörandet gäller detta oavsett var EU-medborgaren tjänat in inkomsten genom arbete, det vill säga inom- eller utanför EU.

Deloittes kommentarer

Deloitte instämmer med HFD:s bedömning och välkomnar avgörandet.
 
Avgörandet utgör ett förtydligande av redan gällande lagstiftning och ska därför kunna tillämpas retroaktivt. Om inkomstskatt har påförts på förmån finns således anledning att lämna in en begäran om omprövning senast den 31 december 2015 avseende inkomst intjänad under 2009. Möjlighet finns att ompröva en taxering senast vid årsskiftet det sjätte året efter beskattningsåret. Det är inte sannolikt att Skatteverket kommer initiera några omprövningar på eget initiativ varför det är viktigt att arbetsgivare och anställda gör en egen genomgång för att se om man har beskattas för något som inte ska beskattas i Sverige.
 
Avgörandet avser både förvärv av värdepapper och personaloptionsförmån men bör även kunna tillämpas på andra förmåner som tjänats in i utlandet, såsom bonus, semesterersättning och dylikt. Frågan hur situationer som rör andra än EU-medborgare behandlas inte i avgörandet.

Om du har frågor om innehållet i denna artikel eller vill diskutera andra frågor som rör internationell skatt är du välkommen att kontakta:

Frida Haglund
+46 (0) 75 246 32 09
fhaglund@deloitte.se
                 
Marcus Jönsson
+46 (0) 75 246 23 53
majonsson@deloitte.se
                 
Fredrik Perdahl
+46 (0) 75 246 20 29
fperdahl@deloitte.se
Hade du nytta av den här informationen?