Nyheter

Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang – förändrad tillämpning

Momsnytt 

Enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket, daterat den 26 maj 2016, ska tillämpningsområdet för vad som avses med beskattningsbara personers tillträde till evenemang begränsas.

Publicerad: 2016-06-21

Enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket, daterat den 26 maj 2016, ska tillämpningsområdet för vad som avses med beskattningsbara personers tillträde till evenemang begränsas. Begränsningen kommer att innebära minskad administration för utländska företag som besöker evenemang i Sverige i och med att försäljningen i större utsträckning än tidigare ska beskattas i köparens hemland och därmed inte kommer vara föremål för svensk moms.

En tjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person ska enligt momslagens huvudregel beskattas i köparens hemland. Normalt ska därför en svensk tjänsteleverantör fakturera utländska företag utan svensk moms. En tjänst som avser tillträde till ett svenskt evenemang ska dock beskattas i Sverige, varför utländska företags tillträde, enligt ett undantag till huvudregeln, ska faktureras med svensk moms.  

Med evenemang avses ett arrangemang som riktar sig mot allmänheten och som äger rum vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Ett evenemang är mer begränsat än en aktivitet. En aktivitet har ett element av kontinuitet i sig medan ett evenemang är en händelse eller tillställning som pågår under en begränsad tid och saknar kontinuitet. Typiska exempel på evenemang är idrottsevenemang, kulturella föreställningar, mässor och konferenser. Med tillträde avses rätten att mot ersättning närvara på ett evenemang som besökare, publik eller deltagare. 

Tillträde till evenemang beskattas i det land evenemanget äger rum medan tillträde till en aktivitet beskattas enligt momslagens huvudregel, det vill säga i det land köparen är etablerad, förutsatt att köparen är en beskattningsbar person.

Skatteverket har under senare tid förlorat flera mål i kammarrätterna där domstolen ansett att huvudregeln ska gälla. Skatteverket har med hänsyn till rättsutvecklingen därför uppdaterat sin tolkning av tillämpningsområdet för undantagsregeln. Enligt Skatteverket ska svensk beskattning vid försäljning av tjänster till utländska företag enbart avse undantagsfall och huvudregeln, det vill säga beskattning i köparens hemland, ska tillämpas i så stor utsträckning som möjligt. Enligt det uppdaterade ställningstagandet ska därför tillämpningen av undantaget vara mer restriktiv. Avgörande för bedömningen är vilka uppgifter säljaren normalt har tillgång till i samband med biljettförsäljningen och om det utifrån dessa uppgifter är möjligt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. 

Skatteverket anser att en biljettförsäljning inte avser ett tillträde när försäljningen sker på ett sådant sätt att det är möjligt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Så är normalt fallet när biljetter säljs till pedagogiska eller vetenskapliga evenemang. Detsamma gäller för andra evenemang av underhållningskaraktär än kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang. Biljettförsäljningen vid sådana evenemang sker normalt på ett sätt som gör det möjligt för säljaren att få tillgång till tillräckliga uppgifter för att avgöra köparens identitet.

Omvänt, om biljetter säljs till kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang liksom mässor och utställningar, så har säljaren normalt inte tillgång till tillräckliga uppgifter för att avgöra köparens identitet. Alla biljetter till sådana evenemang ska därför bedömas som tillträde enligt Skatteverket även om en enskild köpare går att identifiera. Det betyder att om evenemanget äger rum i Sverige så ska svensk moms utgå på försäljningen.

Hade du nytta av den här informationen?