Hot topics in global tax

Artikel

Sverige skjuter upp tidsfristerna för rapportering av rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

Tax Alert

Publicerad: 2020-06-25 | Uppdaterad: 2020-07-01

Den 3 juni röstade riksdagen igenom regeringens förslag till genomförande av DAC 6. Europeiska unionens råd antog den 24 juni ett ändringsdirektiv för DAC 6 som innebär att det nu är möjligt för medlemsländerna att anta nya datum för första rapportering till myndigheterna. Sverige väljer att nyttja den möjligheten och skjuter upp tidsfristerna med sex månader.

Genomförande av DAC 6

Den 25 juni 2018 trädde Rådets direktiv (EU) 2018/822, även kallat DAC 6, i kraft. Direktivet innebär att det införs gemensamma EU-regler om uppgiftsskyldighet avseende rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang och automatiskt utbyte av upplysningar om dessa arrangemang mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och till EU-kommissionen. Syftet med direktivet är att bekämpa potentiellt aggressiv skatteplanering genom att öka transparensen och på längre sikt förändra beteenden.

I slutet av januari 2020 överlämnade regeringen proposition om genomförande av direktivet. Läs vår artikel om regeringens förslag.

Lagförslaget röstades igenom av riksdagen den 3 juni 2020. 

Europeiska unionens råd antog den 24 juni 2020 ett ändringsdirektiv för DAC 6 som i korthet innebär att medlemsländerna ska implementera direktivet så att det fortsatt träder ikraft den 1 juli 2020 men att möjlighet finns att skjuta upp tidsfristen med sex månader för när rådgivare, och i vissa fall användare, ska börja lämna uppgifter till myndigheterna. Sverige har valt att nyttja möjligheten att skjuta upp tidsfristerna enligt följande:

 

  

Tidigare tidsfrist

Ny tidsfrist

Arrangemang 25 juni 2018 – 30 juni 2020

31 augusti 2020

28 februari 2021

Arrangemang 1 juli 2020 – 31 december 2020

Inom 30 dagar

Inom 30 dagar från den 1 januari 2021

Arrangemang 1 januari 2021 – framöver

Inom 30 dagar

Inom 30 dagar

De nya reglerna träder i kraft idag, den 1 juli, vilket bland annat innebär att rapporteringsavgift kan påföras vid bristande rapportering av sådana arrangemang som träffas av svensk rätt från och med den 1 juli.
 

Deloittes kommentar

Det är välkommet att Sverige valt att nyttja möjligheten att skjuta upp tidsfristerna för rapportering. Det är alltjämt viktigt att notera att svenska regler träder ikraft idag, den 1 juli, samt att DAC 6 innebär rapportering även för retroaktiva arrangemang från den 25 juni 2018 till och med den 30 juni 2020.

Eftersom det är upp till varje medlemsstat att bestämma om eventuell implementering av nya datum för första rapportering till myndigheterna är det viktigt att även följa utvecklingen i övriga länder. Vår förhoppning är en enhetlig tillämpning inom EU men uppgifter finns redan om att vissa länder kommer att använda möjligheten att senarelägga tidsfristerna för första rapportering medan andra väljer att inte göra det.

Deloitte fortsätter att följa utvecklingen och som vi skrivit om tidigare medför de nya reglerna en hel del tolkningssvårigheter som vi förhoppningsvis får rätsida på med stöd av ställningstaganden från Skatteverket.

Om du har frågor om hur vi arbetar med de uppdrag som medför uppgiftsskyldighet eller hur du som skattebetalare ska förhålla dig till reglerna är du välkommen att kontakta din rådgivare eller Frida Haglund, Lars Franck, Jens Gullfeldt, Magnus Larsson eller Frida Borg.

Kontakta oss

Frida Haglund
Partner
fhaglund@deloitte.se

Lars Franck
Partner
lfranck@deloitte.se

Jens Gullfeldt
Partner
jgullfeldt@deloitte.se

Magnus Larsson
Partner
maglarsson@deloitte.se

Frida Borg
Manager
frborg@deloitte.se

Hade du nytta av den här informationen?