Nyheter

Bestämmelser om ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp föreslås träda i kraft 1 januari 2021

Tax Alert

Publicerad: 2019-09-06

Bakgrund

I juni 2017 överlämnade Skatteverket en promemoria till Finansdepartementet i vilken det bland annat föreslogs att Sverige skulle frångå ett formellt synsätt av vem som är att anse som arbetsgivare i förhållande till den så kallade 183-dagarsregeln för att i stället övergå till ett ekonomiskt synsätt. Detta skulle göras genom att införa ett undantag beträffande uthyrning av arbetskraft. Ett ekonomiskt synsätt skulle förenklat innebära att det är företaget för vilket arbetet utförs snarare än företaget som betalar ut lönen som ska vara att anse som arbetsgivare. Det ursprungliga förslaget kvarstod i stora delar och har tidigare berörts i Deloittes Tax Alert: Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige – Skatteverket föreslår övergång till ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Förslaget har under hösten 2017 lämnats på remiss och Lagrådet har lämnat yttrande över förslaget i juni 2018.

Regeringen kompletterade i augusti 2018 förslaget med att vissa koncerninterna situationer inte skulle omfattas av den nya regeln. Skälet till kompletteringen var att det under beredningen framkommit att den föreslagna uthyrningsregeln skulle kunna träffa vissa koncerninterna situationer på ett sätt som inte varit avsett. Regeringen föreslog därför att kortare arbetsperioder om högst fem dagar i följd, och sammanlagt högst 30 dagar under ett kalenderår, inte skulle omfattas av uthyrningsregeln. Kompletteringen berördes i Deloittes Tax Alert: Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige – Regeringen föreslår undantagsregel för koncerninternt arbete.

Med koncerninternt arbete avsågs arbete som utförs av en arbetstagare som är anställd i ett företag inom en koncern för ett annat företag inom koncernen. Förenklat definieras en koncern som en situation där ett företag (moderföretaget), bland annat äger mer än hälften av rösterna i en annan juridisk person (dotterföretaget). Med koncernföretag förstås även samtliga företag inom koncernen, därmed omfattas exempelvis även systerföretag.

Enligt information som därefter gick ut från Finansdepartement meddelades att regelverket inte skulle träda i kraft den 1 januari 2019 mot bakgrund av att beredning fortfarande pågick.
 

Nytt datum föreslås för bestämmelserna att träda ikraft

Den 5 september 2019 meddelar regeringen att bestämmelserna om ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Regeringen avser vidare att återkomma med den närmare utformningen av förslaget och nämner att undantag kan komma att bli aktuellt för förflyttningar inom en koncern.
 

Deloittes kommentar

Då en förändring av arbetsgivarbegreppet är i linje med utvecklingen i flertalet andra länder är det troligt att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i någon form kommer att införas. Att det nu förslagits ett datum för när regelverket ska träda i kraft samt att regeringen låtit meddela att de avser återkomma med en närmare utformning av förslaget visar att regeringens avsikt med att införa regelverket alltjämt ligger fast. Att bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 samt att just koncerninterna förflyttningar nämns som ett eventuellt undantag av finansministern tyder på att ytterligare utredning och omarbetning av tidigare förslag kan vara aktuellt.

Det finns således fortsatt anledning att se över vilka kategorier av anställda som kan träffas av förslaget och hur processerna ser ut internt inom företaget för att vara redo när det nya regelverket förväntas införas.

Deloitte kommer fortsatt bevaka utvecklingen kring regeringens förslag och uppdatering följer således. Kontakta oss via nedan kontaktuppgifter vid eventuella frågor eller funderingar.

English

Read the article in English at Tax@hand 

To the article

Kontakta oss

Olle Kinnman
Partner, Tax and Legal
okinnman@deloitte.se
+46 73 397 12 30

Oscar Rosendahl
Manager, Tax and Legal
orosendahl@deloitte.se
+46 70 080 22 29

Hade du nytta av den här informationen?