Nyheter

Bidrag från myndighet var ersättning för utbildningstjänst

Publicerad: 2016-03-08

Kammarrätten i Göteborg har i en dom från den 4 januari 2016 slagit fast att ett bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utgjorde ersättning för tillhandahållande av en utbildningstjänst till myndigheten. Bidraget skulle därför vara föremål för moms i det fall tjänsten var momspliktig, och om så var fallet skulle föreningen dessutom medges avdragsrätt för ingående moms. Ärendet återförvisades till Skatteverket för vidare utredning. 

Bakgrunden i målet är att en förening hade ansökt om och beviljats bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att tillhandahålla kostnadsfria säkerhetsutbildningar på ridskolor. Föreningens kostnader, framförallt för att anlita instruktörer, skulle täckas av det finansiella stödet från MSB. Instruktörerna fakturerade föreningen med moms och föreningen begärde avdrag för den ingående moms som betalats enligt fakturorna. Skatteverket vägrade avdrag och menade att föreningen inte hade någon avdragsrätt då föreningen inte tillhandahållit några tjänster mot ersättning, varken till ridskolorna eller till MSB. Enligt Skatteverket utgjorde understödet från MSB inte ersättning för en tillhandahållen tjänst, utan ett bidrag som saknade krav på motprestation.

Efter att Förvaltningsrätten i Malmö avslagit föreningens överklagande prövade Kammarrätten i Göteborg ärendet. Eftersom ridskolorna inte betalat för utbildningarna konstaterade kammarrätten inledningsvis att föreningen inte hade tillhandahållit några tjänster till ridskolorna. Frågan var därför om föreningen tillhandahållit en tjänst till MSB och huruvida bidraget kunde utgöra betalning för tjänsten.

Kammarrätten konstaterade att varje utbetalning från en myndighet måste bedömas i varje enskilt fall, oavsett vilken beteckning myndigheten ger utbetalningen, såsom uppdragsersättning, bidrag, anslag eller stöd. I det fall det finns ett rättsförhållande mellan parterna och utbetalningen utgör det faktiska motvärdet för en tillhandahållen tjänst, så ska utbetalningen omfattas av momssystemet. 

Vid bedömningen av det aktuella fallet tittade kammarrätten på MSB:s myndighetsinstruktion. Enligt denna ansvarar MSB för att utbildningar inom dess ansvarsområde utförs, antingen genom egen försorg eller genom att köpa utbildningar från underleverantörer. Mot bakgrund av detta menade kammarrätten att det fanns ett rättsförhållande mellan MSB och föreningen. Det spelade ingen roll att rättsförhållandet grundats på ett ansökningsförfarande istället för ett avtal. Därutöver tyckte kammarrätten att det faktiska värdet av tjänsten bestämde storleken på utbetalningen, bland annat eftersom utbetalningen var beroende av att föreningen redovisade uppgifter om antal kurser, antal deltagare etc.  

Enligt kammarrätten omfattades därför utbetalningen av momssystemet och ärendet återförvisades till Skatteverket för att utreda om tjänsten var momspliktig och om föreningen, i så fall, hade rätt att göra avdrag för ingående moms. 

Deloittes kommentar

Kammarrättens dom är i linje med tidigare praxis på området och den visar återigen hur viktigt det är att noggrant utreda karaktären av de utbetalningar som tas emot från en myndighet eller andra offentliga aktörer. En central fråga vid bedömningen av om en utbetald ersättning är momspliktig är om myndigheten i utbyte mot ersättning tar hjälp av andra parter för att fullgöra sitt myndighetsuppdrag, eller om myndigheten istället inskränker sig till att enbart vara ett utbetalande organ för olika bidrag och stöd.

Hade du nytta av den här informationen?