Artikel

Biluthyrare ansågs inte sälja försäkringstjänster – Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom

Kammarrätten i Sundsvall har den 17 december 2013 meddelat dom [1] i frågan om ersättning för försäkringstjänster ska anses ingå i beskattningsunderlaget vid uthyrning av bilar. Kammarrätten menade i motsats till Skatteverket och förvaltningsrätten att så inte var fallet, då biluthyraren inte ansågs vara part i de aktuella försäkringsavtalen.

En biluthyrningsfirma (bolaget) gav sina kunder möjlighet att vid uthyrningstillfället köpa en självriskförsäkring av ett externt försäkringsbolag. Bolaget menade att de agerat såsom förmedlare i försäkringsbolagets namn och tog därför inte upp ersättningen för försäkringen i momsdeklarationen. Istället deklarerade bolaget den ersättning man erhållit från försäkringsbolaget för förmedlingen av försäkringen som momsfri omsättning, skild från den momspliktiga bilhyran.

Skatteverket godtog inte bolagets redovisning då verket ansåg att det var biluthyrningsfirman och inte försäkringsbolaget som var kundens avtalspart i försäkringsavtalet. Vidare ansåg verket att försäkringen var underordnad den huvudsakliga tjänsten, det vill säga biluthyrning. Skatteverket ansåg därmed att ersättningen för försäkringen skulle ingå i beskattningsunderlaget för biluthyrningstjänsten varför ersättningen i sin helhet var momspliktig. 

Den första fråga som kammarrätten hade att pröva var således vem som var kundens avtalspart avseende försäkringen. Kammarrätten konstaterade att man vid en sådan prövning bör fästa stor vikt vid vem som har ansvaret för att försäkringstjänsten fullgörs samt vem som ersätter kunden i det fall tjänsten inte utförs korrekt, i detta fall försäkringsbolaget. Vidare tyckte kammarrätten att avtalsformuläret, som tillhandahölls av biluthyraren, tydligt märkte ut de avsnitt som rörde försäkring. Dessutom fanns det information om att försäkringen tecknades med försäkringsbolaget i fråga. Kammarrätten noterade även att kostnaden för försäkringen var specificerad på kundens faktura samt att det även framgick att försäkringsbolaget var kundens motpart.

Kammarrätten kom till slutsatsen att försäkringsbolaget, och inte biluthyrningsfirman, var kundens avtalspart beträffande försäkringen. Omständigheterna talade inte heller för att biluthyrningsfirman hade förmedlat försäkringarna i eget namn. Ersättningen för försäkringen skulle därmed inte ingå i beskattningsunderlaget för bilhyran varför efterbeskattningen och skattetillägget undanröjdes.    

Eftersom biluthyrningsfirman inte tillhandahållit någon försäkringstjänst fanns det därmed ingen anledning för kammarrätten att pröva frågan om självriskförsäkringen var underordnad bilhyran eller inte.

Deloittes kommentar

Deloitte instämmer i kammarrättens bedömning i målet. Enligt vår mening hade biluthyrningsfirman i detta fall gjort vad som rimligen kan krävas av dem för att förtydliga för sina kunder att den aktuella försäkringen tecknades med en tredje part. Mot bakgrund av den avtalsstruktur man använde samt övrig information som gavs till kunden vid avtalets tecknande har vi tidigare ifrågasatt förvaltningsrättens dom och vi välkomnar därför kammarrättens ändring.

[1] Kammarrätten i Sundsvall 2013-12-17, mål nr. 2743-12

 

Hade du nytta av den här informationen?