Artikel

Bitcoin mining är inte momspliktigt

Skatterättsnämnden och Skatteverket anser att så kallad ”bitcoin mining”, det vill säga verifikation av betalningar i den virtuella valutan bitcoin, inte utgör en momspliktig verksamhet.

Publicerat 2015-06-16

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked daterat den 25 mars 2015 (dnr 3-14/I) ansett att så kallad ”bitcoin mining”, det vill säga verifikation av betalningar i den virtuella valutan bitcoin, inte utgör en momspliktig verksamhet. Nämnden menade att verksamheten låg utanför momsens tillämpningsområde eftersom det saknades en motpart som utgav ersättning. Skatteverket har i ett ställningstagande daterat den 24 april 2015 gjort samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Bitcoin kan i korthet beskrivas som ett oberoende virtuellt betalningsmedel som baseras på krypterade meddelanden. Betalningar i bitcoin utförs i ett datanätverk genom byten av dessa meddelanden. För att en transaktion mellan avsändarens och mottagarens digitala plånböcker ska vara giltig måste transaktionen verifieras av nätverket genom så kallad bitcoin mining.

Vem som helst kan ansluta sig till nätverket i syfte att verifiera transaktioner och i praktiken konkurrerar flera aktörer, så kallade ”miners”, om att först verifiera de transaktioner som nätverket noterat. Den miner som, genom att lösa ett matematiskt problem, först verifierar en transaktion belönas med ett antal nya bitcoins. Det är också möjligt för de parter som initierat transaktionen att på frivillig basis utge ersättning till minern, i form av en transaktionsavgift. Ett syfte med att erlägga en transaktionsavgift kan vara att försöka påskynda verifieringsprocessen.

Den fråga Skatterättsnämnden hade att ta ställning till var om ett bolags verksamhet i form av bitcoin mining var momspliktig. Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att en miner inte har någon egentlig motpart vid en verifiering, då minerns arbete sker anonymt och på frivillig basis, varför ett ömsesidigt utväxlande av prestationer saknades. Någon omsättning i momshänseende kan därför inte anses föreligga. Inte heller den frivilliga ersättningen i form av transaktionsavgift ansågs kunna utgöra ersättning för en tjänst då betalningen var frivillig och det inte förelåg någon avtalsrättslig skyldighet att betala en sådan avgift.

Eftersom Skatterättsnämnden ansåg att den verksamhet som bolaget avsåg att bedriva inte utgjorde en omsättning i momshänseende medförde verksamheten heller ingen momsplikt.

Med samma resonemang som Skatterättsnämnden har Skatteverket i ett ställningstagande, daterat den 24 april 2015 (131 191846-15/111), uttalat att bitcoin mining inte medför någon skyldighet att erlägga moms.

Deloittes kommentar

Den virtuella valutan bitcoin har på senare tid gett upphov till flertalet skattemässiga frågeställningar. Till exempel har Högsta förvaltningsdomstolen ställt en fråga till EU-domstolen huruvida växling mellan bitcoin och traditionell valuta ska anses vara en momspliktig tjänst. Vidare har Skatteverket publicerat två ställningstaganden, dels det ovan nämnda ställningstagandet avseende miners, dels ett ställningstagande som behandlar beskattning vid försäljning av bitcoin.

Intresset för valutan ökar och sedan den 18 maj kan bitcoin-certifikat handlas på Stockholmsbörsen. En fortsatt handel och ett ökande antal aktiva aktörer kommer med säkerhet generera nya skattefrågor, inte minst från ett momsperspektiv. Deloitte följer så klart den spännande utvecklingen. Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera hur din verksamhet kan påverkas.

Hade du nytta av den här informationen?