Artikel

Bolag medges delvis avdrag för ingående moms på kostnader i samband med omstrukturering

Kammarrätten i Stockholm har i en dom meddelad den 11 december 2014 ansett att avdragsrätt för ingående moms föreligger i de fall en överlåtelse av dotterbolagsaktier även inkluderat överföring av personal och immateriella rättigheter. Vidare ansåg kammarrätten att utdelning av aktier i det aktuella fallet inte kunde jämställas med ett uttag.

Publicerat 2015-03-10

Det aktuella bolaget (Bolaget) genomförde, som ett led i en större omstrukturering av Bolagets koncern, fem olika projekt som utmynnade i utdelning respektive överlåtelse av dotterbolagsaktier. Den huvudsakliga frågan i målet var om Bolaget hade rätt att dra av ingående moms på de konsulttjänster som förvärvats i samband med omstruktureringen. 

Två av projekten hade huvudsakligen formen av aktieöverlåtelse men jämsides med aktierna hade även personal i ledningsfunktioner överlåtits samt, i ett av fallen, vissa immateriella rättigheter. Frågan som kammarrätten hade att ta ställning till var om överlåtelserna under dessa omständigheter kunde betraktas som en verksamhetsöverlåtelse. Kammarrätten kom till slutsatsen att överlåtelsen av dotterbolagsaktier tillsammans med ovan nämnda tillgångar gav respektive köpare möjligheten att fortsätta att driva den självständiga ekonomiska verksamhet som tidigare bedrivits av Bolaget. Kammarrätten menade att överlåtelserna därmed inte kunde ses som fristående aktieöverlåtelser utan att bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse var tillämpliga. Bolaget medgavs därför avdragsrätt för den ingående momsen på konsultkostnaderna såsom en allmän omkostnad i verksamheten. 

I de två projekt som utmynnade i en utdelning av dotterbolagsaktier hade Skatteverket argumenterat för att situationen skulle likställas med ett tillhandahållande av en tjänst utan ersättning och därmed ses som ett uttag. Då uttaget var undantaget momsplikt menade Skatteverket att någon avdragsrätt inte kunde anses föreligga. Kammarrätten ansåg dock att utdelningen inte kunde anses ha skett för annat ändamål än den egna verksamheten då syftet var att skapa bättre förutsättningar för den verksamhet som Bolaget bedrev. Kostnaderna kunde därmed inte anses hänförliga till en transaktion som var undantagen momsplikt, varför avdragsrätt förelåg såsom för en allmän omkostnad. 

Det sista projektet utmynnade i överlåtelse av endast dotterbolagsaktier och kammarrätten ansåg därför att någon verksamhetsöverlåtelse inte kunde anses föreligga. Inte heller ansåg kammarrätten att avdragsrätt förelåg av andra skäl. 

Deloittes kommentar

Frågan om i vilken utsträckning avdragsrätt föreligger för kostnader i samband med omstruktureringar har länge varit oklar. Även om många frågor kvarstår ger kammarrättens dom viss vägledning kring frågan om i vilka fall en överlåtelse av dotterbolagsaktier kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse och därmed, under vissa förutsättningar, berättiga till avdrag för ingående moms.   

 

Hade du nytta av den här informationen?