Artikel

Bolag nekas avdrag för ingående moms på kostnader i samband med nyemission

Kammarrätten har i en dom meddelad den 21 augusti ansett att avdragsrätt för ingående moms inte föreligger då det inte visats att kostnader i samband med en nyemission kan hänföras till bolagets momspliktiga verksamhet. Kostnaderna kunde inte heller betraktas som allmänna omkostnader för bolaget.

Publicerad 2014-11-12

Aktuellt företag (Bolaget) är moderbolag i en internationell koncern. I samband med en omorganisation inom koncernen beslutades om förvärv av ett antal bolag. Förvärven genomfördes av dotterbolag till Bolaget och finansierades med externa banklån. Med anledning av krav från de långivande bankerna genomförde Bolaget en nyemission med syfte att återbetala dotterbolagens banklån. Dotterbolagen återfick sedan lånen men nu som interna lån gentemot Bolaget. Enligt Bolaget var syftet med emissionen inte att skapa en utlåningsverksamhet utan att stärka koncernens finansiella position och därmed dess verksamhet. Nyemissionen hade därför, enligt Bolaget, samband med koncernens verksamhet och utgjorde därmed ett led i Bolagets momspliktiga förvaltning av koncernen varför kostnaderna för nyemissionen borde betraktas som allmänna omkostnader ur momssynpunkt. Skatteverket ansåg däremot att kostnaderna för nyemissionen i sin helhet var hänförliga till en helt momsfri verksamhet, det vill säga utlåning till koncernbolag, och att bolaget därför inte hade rätt till avdrag för den ingående momsen på dessa kostnader.

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att Bolaget bär bevisbördan för att avdragsrätt föreligger. Kammarrätten ansåg vidare att Bolaget inte lyckats visa att den ingående momsen var hänförlig till den momspliktiga verksamheten. Istället ansågs kostnaderna vara direkt hänförliga till Bolagets momsfria utlåningsverksamhet. Kammarrätten fann heller inte något stöd för att kostnaderna för nyemissionen skulle betraktas som sådana allmänna omkostnader som ska ses som komponenter i priset på de momspliktiga tjänster som Bolaget tillhandahåller. Kammarrätten medgav därför inget avdrag för den ingående momsen som var hänförlig till Bolagets kostnader för nyemissionen.

Deloittes kommentar

Kostnader som uppstår med anledning av en nyemission har tidigare, både av EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, ansetts hänförliga till bolagets allmänna omkostnader. I det aktuella målet var det dock tydligt att nyemissionen var kopplad till den momsfria utlåningsverksamheten eftersom nyemissionen skedde med syfte att ändra koncernens lånestruktur. Den slutsats vi drar av domen är att avdragsrätt för kostnader i samband med en nyemission ska bedömas från fall till fall och att det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande för avdragsrätten.

För bolag som planerar att genomföra en nyemission och som bedriver blandad verksamhet finns det anledning att beakta kammarrättens dom. Även bolag som historiskt har genomfört nyemissioner i syfte att exempelvis omvandla externa lån till interna bör se över hur avdragsrätten för ingående moms har hanterats.

Vi finns naturligtvis tillgängliga för en diskussion om vad domen kan få för momskonsekvenser för just er.  

Hade du nytta av den här informationen?