Artikel

Bolags vårdinsatser enligt LSS på uppdrag av moderbolaget anses utgöra momsfri social omsorg

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked (dnr 44-11/I) daterat den 21 mars 2012 bedömt frågan om ett bolags tillhandahållande av tjänster till moderbolaget kan anses utgöra momsfri social omsorg.

Moderbolaget innehar tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva vårdverksamhet för vuxna personer med stort vårdbehov enligt LSS1. Uppdragsgivare är olika kommuner. Skatterättsnämnden konstaterar att det i ärendet inte framkommit annat än att de tjänster som moderbolaget tillhandahåller omfattas av momslagens undantag för social omsorg.

Dotterbolaget bildades i syfte att klara personalförsörjningen i moderbolagets verksamhet. Dotterbolagets uppgift är således att tillhandahålla moderbolaget vårdtjänster av samma slag som moderbolaget tillhandahåller kommunerna. Skatterättsnämnden anser därmed att dessa tjänster får anses utgöra en integrerad och nödvändig del i moderbolagets tillhandahållanden gentemot sina uppdragsgivare och att tjänsterna därmed anses ha en nära anknytning till socialt arbete. 

Vidare konstaterar Skatterättsnämnden att dotterbolaget i detta fall kan betraktas som ett organ av social karaktär. Slutligen konstaterar Skatterättsnämnden att dotterbolagets grundläggande syfte med att tillhandhålla moderbolaget de aktuella tjänsterna inte anses vara att skaffa sig ytterligare intäkter i direkt konkurrens med skattskyldiga aktörer som tillhandahåller tjänster av motsvarande slag. Mot bakgrund av dessa bedömningar finner Skatterättsnämnden att dotterbolagets tillhandahållanden sammanfattningsvis kan anses utgöra sådan social omsorg som är undantagen från momsplikt.

Deloittes kommentar

Man kan genom detta förhandsbesked konstatera att tillhandahållande av tjänster inom vård och social omsorg kan ske i flera led och trots detta under vissa förutsättningar uppfylla kriterierna för att anses såsom momsfria tillhandahållanden. Notera dock att en bedömning av om tjänsterna är momsfria eller ej ska ske för varje led för sig och att kriterierna måste vara uppfyllda i varje led för att tillhandahållandet ska anses undantaget från moms. 

Hade du nytta av den här informationen?