Nyheter

Brexit: vi har en överenskommelse!

Immigration Alert

Publicerad: 2020-01-30

Översikt

Storbritannienär nu redo att lämna EU den 31 januari 2020. Europaparlamentet och ledarna av EU:smedlemsländer har officiellt givit grönt ljus till det utträdesavtal som tillhandahåller förfarandevillkoren för Storbritanniens utträde ur EU. Från ett migrationsperspektiv innebär utträdesavtalet följande

  • En övergångsperiod kommer att inledas den 1 februari 2020 och pågå fram till den 31 december 2020, om ingen förlängning begärs och godkänns. 
  • Efter Brexit kommer EU och Storbritannien att inleda förhandlingar om hur det framtida samarbetet ska utformas, bland annat avseende migrationspolitiken. 
  • Under övergångsperioden kommer brittiska medborgare och deras familjemedlemmar från tredje land fortsatt ha rätt till fri rörlighet inom EU och vice versa. Detta innebär en fortsatt rätt att resa till, bo, arbeta och studera i EU:s medlemsländer samt en motsvarande rätt för EU-medborgare avseende Storbritannien.
  • Efter att förhandlingarna avslutats kommer den svenska regeringen, tillsammans med övriga EU-länders regeringar, att offentliggöra riktlinjer för de migrationsrättsliga krav som kommer att uppställas för brittiska medborgare och deras familjer. 

Bakgrund

Storbritanniens utträde från EU inleddes formellt sett i mars 2017 efter att den brittiska regeringen skickat in en begäran om utträde, i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget (TEU). Enligt artikel 50 i EU-fördraget ska Storbritanniens medlemskap i EU upphöra två år efter att anmälan till Europeiska rådet gjorts. Brexit var därför inledningsvis planerat att äga rum den 29 mars 2019, men så blev inte fallet. 

Sedan våren 2017 har EU och Storbritannien förhandlat för att komma överens om en rad frågor rörande deras framtida relation. De har bland annat diskuterat punkter såsom handelsavtal, den ekonomiska effekten av utträdet, Storbritanniens ersättning till EU vid utträdet samt individers rätt till fri rörlighet. Parterna har även diskuterat vad som skulle komma att hända vid ett eventuellt avtalslöst utträde, ett så kallat no-deal Brexit. 

Den 15 januari 2019 röstade det brittiska parlamentet emot det utträdesavtal som upprättats mellan EU och Storbritannien. Med anledning av detta förlängdes utträdesdatumet till den 31 oktober 2019, som sedan kom att förlängas ytterligare till den 31 januari 2020. 

Efter att både det brittiska underhuset (House of Commons) och överhuset (House of Lords) godkänt utträdesavtalet, lämnade även Europaparlamentet grönt ljus efter en omröstning med enkel majoritet, i enlighet med artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen. EU:s medlemsländer godkände formellt avtalet den 30 januari 2020, vilket banade vägen för Storbritanniens utträde ur EU vid midnatt den 31 januari 2020. EU och Storbritannien kommer nu inleda en övergångsperiod i enlighet med utträdesavtalet, under vilken förhandlingar om parternas framtida samarbete kommer att äga rum. 

Utträdesavtalet  

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien inkluderar en så kallad övergångsperiod som kommer att inledas den 1 februari 2020 och pågå fram till den 31 december 2020, om ingen förlängning begärs och godkänns. Den brittiska regeringen planerar inte att begära en förlängning i dagsläget, även om detta kan komma att förändras. Övergångsperioden kan förlängas med ett till två år, vilket i sådant fall måste begäras och godkännas före den 1 juli 2020.

Under övergångsperioden kommer Storbritannien att förlora sin plats i EU:s politiska institutioner och det kommer inte att finnas några brittiska medlemmar i Europaparlamentet eller Europeiska kommissionen. Trots att Storbritannien inte längre kommer att ha någon rösträtt är landet fortfarande bundet till att följa EU:s regelverk. Det innebär att Storbritannien kommer förbli en del av både EU:s tullunion och den inre marknaden samt att den fria rörligheten för människor kommer att fortsätta. 

För de flesta människor innebär övergångsperioden att situationen kommer att förbli densamma fram till den 31 december 2020. Storbritanniens medborgare och deras familjemedlemmar från tredje land kommer fortsatt ha en rätt att resa till, bo, arbeta och studera i EU:s medlemsländer och vice versa. Det är dock viktigt att ta i beaktande att situationen kommer förändras efter den 31 december 2020. 

Vad händer härnäst? 

Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien att inleda förhandlingar om hur det framtida samarbetet ska utformas. Som del i förhandlingarna ska parterna komma överens om vilken migrationsrättslig status de brittiska medborgarna kommer ha efter övergångsperiodens slut och vice versa. Efter att ett nytt utträdesavtal tecknats kommer den svenska regeringen tillsammans med övriga EU-regeringar att offentliggöra riktlinjer för de invandringskrav som kommer uppställas för brittiska medborgare och deras familjer.

Om det framtida utträdesavtalet inte inkluderar en särskild lösning för brittiska medborgare kommer brittiska medborgare och deras familjemedlemmar behöva ansöka om uppehålls- och/eller arbetstillstånd för att fortsätta leva i eller flytta till Sverige för att bo, arbeta eller studera. Avseende turistresor till Sverige från och med 1 februari 2020 kommer inget visum att krävas så länge vistelserna i EU-länderna inte överstiger 90-dagar under en 180-dagarsperiod. Deloitte kommer att fortsätta följa utvecklingen av förhandlingarna efter Brexit. 

Deloittes kommentar 

Storbritanniens beslut om att lämna EU har skapat osäkerhet för både företag och anställda under en lång period. Hur företag och deras anställda väljer att använda övergångsperioden för planering av framtiden kommer att avgöra den verkliga effekten av Brexit. Det finns därmed viktiga överväganden som behöver beaktas av företag med internationellt mobil personal. 

Att tänka på:

  • Vi rekommenderar att göra en inventering för att få en klar bild av om ni har anställda med brittisk nationalitet och vilka de är. I detta sammanhang är det även viktigt att beakta affärsresenärer.
  • Planera i god tid inför eventuella kommande rekryteringar från Storbritannien. I och med nya rutiner kommer det sannolikt råda en viss osäkerhet under en period, som i sin tur kan påverka handläggningstiden för uppehålls- och arbetstillståndsansökningar. Är exempelvis startdatum realistiskt estimerade med beaktande av den osäkerhet som kan komma att påverka handläggningstiderna?
  • Se gärna över policy avseende vad som erbjuds anställda och deras familjer i termer av stöd i migrationsprocessen, skatte- och socialförsäkringsassistans m.m. då ytterligare kostnader kan behöva beaktas.Brittiska medborgare och EU-medborgare som reser uppmanas att förnya sina pass så snart som möjligt i och med att andra typer av identitetshandlingar eventuellt inte längre kommer klassificeras som giltiga samt att handläggningstiden för att förnya pass under övergångsperioden förväntas att öka. 
  • Då den svenska regeringen ännu inte publicerat nya riktlinjer för de invandringskrav som kommer att uppställas för brittiska medborgare och deras familjer, rekommenderar vi de brittiska medborgare som bor i Sverige att folkbokföra sig hos Skatteverket om deras vistelse är planerad att överstiga ett år. 
  • Kom ihåg att de omständigheter som berör Sverige även kommer att behöva övervägas i Storbritannien för verksamheter där.  

Brexit har under en längre tid orsakat stor ovisshet för företag och brittiska medborgare inom bl.a. migrationsområdet. I och med att ett utträdesavtal med övergångsbestämmelser nu finns på plats har ett par frågetecken rätats ut. Deloitte fortsätter givetvis att följa utvecklingen inom detta område.

Prefer this information in English?

Read it here!
Hade du nytta av den här informationen?