Nyheter

Budgeten och skatterna år 2019

Del två

Publicerad: 2019-06-24

Riksdagen har den 18 juni 2019 röstat igenom regeringens vårbudget och därmed godkänt regeringens lagförslag inom skatteområdet. Deloitte har tidigare publicerat en artikel där vi beskrev delar av höstbudgeten, regeringens proposition för vårbudget och några av de viktigaste skatterättsliga konsekvenserna. I denna artikel följer vi upp med vad som röstades igenom den 18 juni.

I samband med de många turerna kring 2018 års regeringsbildning röstades Moderaternas och Kristdemokraternas höstbudget igenom av riksdagen (den så kallade M/KD-budgeten). Den 1 januari 2019 trädde flertalet ändringar i kraft, främst avseende privatpersoners inkomstskatt. Efter att M/KD-budgeten röstats igenom bildade Socialdemokraterna och Miljöpartiet regering med stöd av Centerpartiet och Liberalerna genom den sakpolitiska överenskommelsen som kallas Januariavtalet. Regeringen lämnade i april förslag till vårändringsbudget i vilken det presenterades ytterligare förändringar på skatteområdet för budgetåret 2019, exempelvis vad gäller socialavgifter, flygskatt och olika miljöskatter. För mer information om redan ikraftträdda förändringar på inkomstskatteområdet se vår tidigare artikel. 

Deloitte sammanfattar i denna artikel några av de viktigaste förändringarna inom skatteområdet med anledning av riksdagens godkännande av vårbudgeten. Samtliga skatteändringar nedan träder i kraft den 1 augusti 2019.
 

Vårbudgeten – så gick omröstningen 

Efter att M/KD-budgeten röstats igenom kvarstod ett antal sakfrågor för riksdagen att fatta beslut om vid ett senare tillfälle. 

Flygskatten behålls 
Riksdagen har beslutat att flygskatten ska kvarstå. Därmed behålls nuvarande flygskatt om 61 – 408 kr per flygresa, beroende på resmål. På uppdrag av regeringen bereder nu Regeringskansliet frågan om införandet av en så kallad reduktionsplikt för flygbränsle. Detta genom obligatorisk inblandning av förnybart biodrivmedel.

Höjd energi- och koldioxidskatt
Dagens beskattning av energi och koldioxid innehåller flera nedsättningar av hela eller del av skatten beroende bland annat på typ av verksamhet och vilket bränsle som konsumeras. I och med att vårbudgeten röstades igenom tas nedsättningen av energi- och koldioxidskatt nästintill bort för tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet. För kraftvärmeproduktion tas den tidigare nedsättningen på 70 procent av energiskatt bort och nedsättningen av koldioxidskatt sänks från 89 procent till 9 procent. Detta innebär således att kraftvärmeproduktion kommer att beskattas med full energiskattesats och till 91 procent av ordinarie koldioxidskattesats.

Höjd kemikalieskatt
Utöver flygskatten höjs även kemikalieskatten på viss elektronik. Skatten infördes år 2017 av den dåvarande regeringen med avsikten att skatten successivt skulle höjas. Höjningen innebär att kemikalieskatten från och med 1 augusti uppgår till 11 kr per kilo för vitvaror och 160 kr per kilo för övrig elektronik, med ett maximalt belopp om 440 kr per vara för samtliga typer av varor.

Sänkt momssatsen på naturguidning 
Riksdagen har valt att ha kvar den lägre momssatsen om 6 procent på naturguidning. Den sänkta momssatsen infördes år 2018 i syfte att främja naturturism och då särskilt utanför storstadsregionerna.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter
Sedan år 2017 finns en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den första anställda hos en enskild näringsidkare (det så kallade växa-stödet). Den 1 januari 2018 utvidgades detta till att även gälla aktiebolag som anställer sin första person. Riksdagen har nu beslutat att tiden för nedsättningen förlängs från 12 till 24 månader i följd. Lagändringen tillämpas på anställningar som påbörjats efter den 28 februari 2018. Den tidigare lagen hade enligt tidigare bestämmelser upphört att gälla vid utgången av år 2021, men blir nu permanent. En nedsättning av arbetsgivaravgifterna innebär att endast ålderspensionsavgift behöver betalas.

Vidare sänks arbetsgivaravgifter för ungdomar som fyllt 15 år men inte 18 år vid 2019 års ingång. Med nedsatta arbetsgivaravgifter menas att endast ålderspensionsavgift betalas på ersättning upp till 25 000 kr per månad. Lagändringen kommer att tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 31 juli 2019, även för det fall ersättningen har intjänats i juli månad.
 

Återstående mandatperiod – januariavtalets effekter

Som framgått ovan innehåller regeringens första budget för mandatperioden både skattehöjningar och skattesänkningar. Januariavtalets gröna skatteväxling med höjda miljöskatter och löfte om sänkt skatt på arbetsprestationer är framträdande i vårbudgeten. Om Januariavtalet får fortsatt genomslag kan vårbudgeten utgöra en indikation för framtida lagförslag inom skatteområdet under återstående mandatperiod. Om så är fallet kan vi förvänta oss ytterligare höjningar av miljöskatter samtidigt som skatter relaterade till arbete sänks. 

Vi på Deloitte hjälper gärna till att utreda hur 2019 års budget påverkar dig och din verksamhet. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss.

Budgeten och skatterna år 2019 - del ett

Ta del av den första delen om Budgeten och skatterna år 2019. 

Läs mer
Hade du nytta av den här informationen?