Hot topics in swedish tax

Artikel

Budgeten och skatterna 2020, del tre

Vårändringsbudget med fokus på COVID-19

Publicerad: 2020-04-20

Den 15 april publicerade regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, årets vårändringsbudget. Budgeten fokuserar på insatser för att hantera den pandemiklassade spridningen av COVID-19 och dess effekter på samhället. Deloitte sammanfattar och kommenterar några av de viktigaste ändringarna som är att vänta.

I vår serie Budgeten och skatterna presenterar vi skatterättsliga delar i regeringens budget. Denna gång fokuserar vi på vårändringsbudgeten som i år har ett fokus på COVID-19.

Samhället har på kort tid hamnat i en extraordinär situation. På många sätt har COVID-19 förändrat vårt beteendemönster, hur vi arbetar och rör oss privat. Under våren har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i snabb takt presenterat åtgärder i syfte att minska de negativa effekter på samhälle och hälsa som spridningen av COVID-19 innebär. Bland annat har följande åtgärdspaket lagts fram av regeringen:

  • Krispaket för arbetsgivare och löntagare. Deloitte har
    tidigare publicerat artiklar som sammanfattar paketen, läs här och här.
  • Kreditgarantier till flygbolag. Läs mer här.

Utöver åtgärder i syfte att hantera COVID-19 och dess effekter innehåller vårändringsbudgeten förslag kring beskattning av utländska säljare för kemikalieskatt samt anpassning av investeraravdrag utifrån EU:s regler om statligt stöd.
 

Budgetåtgärder   

Höjt utgiftstak

Statens budget har alltid ett utgiftstak. På grund av den rådande krissituationen föreslås att utgiftstaket för statens budget 2020 höjs för att ha möjlighet att anpassa finanspolitiken i enlighet med de nya förutsättningarna.

Utökat mediestöd

Som en följd av COVID-19 har efterfrågan på nyhetsbevakning ökat samtidigt som tidningsbranschen lider av minskade intäkter. Därmed innehåller vårändringsbudgeten förslag på att öka anslaget till presstöd och mediestöd.

Utökat stöd till rättsväsendet

I vårändringsbudgeten föreslås tillskott till rättsväsendet och i synnerhet till bland annat Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, Statens institutionsstyrelse och Sveriges Domstolar, inklusive Migrationsdomstolarna.

Utökat stöd till kommunsektorn

Som ett stöd till kommunsektorn i den rådande samhällskrisen föreslås ett utökat anslag om 20 miljarder. Riksdagen har sedan tidigare beslutat att utöka stödet till kommunsektorn men detta förstärks alltså ytterligare.

Utökat stöd inom hälsovård, sjukvård och social omsorg

För att sjukvård och omsorg ska ha förstärkta möjligheter att hantera COVID-19 finns det i vårändringsbudgeten ytterligare förslag på förstärkta anslag till bland annat läkemedelsförmåner, regionernas hälso- och sjukvårdsarbete samt Socialstyrelsens möjligheter att nationellt stödja regionerna i form av koordinering av intensivvårdsplatser.

Förstärkta arbetsmarknadsinsatser

Som en följd av COVID-19 kommer behovet av arbetsmarknadsinsatser att öka. Därför finns förslag på ökade anslag inom till exempel arbetsmarknadspolitiska program och stöd till arbetsgivare för nystartjobb och yrkesintroduktionsanställningar.

Anslag avseende bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ökas även med 7,5 miljarder.


Kemikalieskatt

Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

Regeringen föreslår en möjlighet att beskatta försäljningar av elektronikvaror från utländska säljare till svenska konsumenter. Förslaget syftar till att minska snedvridningen mellan utländska och svenska säljare som säljer skattepliktiga varor direkt till svenska konsumenter.

Utländska aktörer kan enligt nuvarande lagstiftning i vissa fall sälja elektronikvaror undantagna från kemikalieskatt vilket delvis missgynnar svenska aktörer som för närvarande omfattas av kemikalieskatten.

Enligt regeringens förslag begränsas undantaget för försäljning direkt från en utländsk säljare till en svensk konsument till att gälla för försäljningar inom EU där säljarens årliga försäljning inte överstiger ett tröskelvärde om 100 000 kronor.

Även om försäljningen understiger nämnda tröskelvärde om 100 000 kronor kan kemikalieskatt behöva betalas i de fall elektronikvarorna förmedlas av någon annan, till exempel en hemsida som erbjuder varor från olika säljare, när förmedlingen på årsbasis överstiger 100 000 konor. I dessa fall blir förmedlaren skyldig att betala kemikalieskatten.

Vid försäljning från länder utanför EU ska skatt betalas från första kronan. Beskattningsmyndighet är Tullverket och skattskyldig är den som är skyldig att betala tull, eller hade varit skyldig att betala tull om varan varit tullbelagd, vilket i normalfallet är köparen.

Enligt förslaget ska det också införas en möjlighet att ansöka om återbetalning av den kemikalieskatt som har betalats i Sverige för en skattepliktig vara som sedan flyttas till ett annat EU-land eller exporteras till tredjeland. Det införs också en ny typ av registrerad skattskyldig, registrerad EU-handlare, för att möjliggöra för säljare och förmedlare inom EU att kunna redovisa kemikalieskatten i månadsvisa deklarationer.

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 oktober 2020 och förväntas öka skatteintäkterna med omkring 40 miljoner kronor per år.

Investeraravdrag

Anpassning av investeraravdrag utifrån EU:s regler om statligt stöd

Sverige har tidigare, till och med den 31 december 2019, fått godkännande av Europeiska kommissionen att utge ett statligt stöd i form av investeraravdrag. Investeraravdraget syftar till att statliga medel ska gynna investeringar i mindre företag och innebär i praktiken en skattelättnad för investeraren.

Regeringen har ansökt till kommissionen om fortsatt godkännande från och med 1 januari 2020. Indikationer finns dock på att anmälan riskerar att bedömas som ofullständig. Regeringen avser anpassa villkoren för investeraravdraget utifrån villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen vilket skulle resultera i att Sverige inte behöver Kommissionens godkännande. I syfte att uppfylla villkoren i gruppundantagsförordningen föreslås reglerna bland annat ändras enligt följande:

  • Regler om rapporteringsskyldighet och offentliggörande av information avseende stödet blir tillämpliga.
  • Investeraravdrag tillåts endast om det företag i vilket andelar har förvärvats, vid tidpunkten för förvärvet inte varit verksamt på någon marknad, alternativt varit verksamt mindre än sju år efter sin första försäljning på produkt- eller tjänstemarknad. 
  • Företag som till någon del handlas på en MTF-plattform (eller motsvarande utanför EES) omfattas inte av stödet.


Deloittes kommentar

Vårändringsbudgeten är baserad på det fortsatta samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Under den pågående krisen har de fyra samarbetspartierna snabbt tagit fram förslag på hur COVID-19 och dess effekter bör hanteras. Även om övriga riksdagspartier inte ingår i januariöverenskommelsen är det tydligt att samtliga riksdagspartier tillsammans arbetar för att hantera den krissituation som Sverige befinner sig i.

Deloitte följer utvecklingen gällande de kommande förändringarna inom skatteområdet och återkommer med ytterligare artiklar i ämnet. Riksdagen planerar att rösta om vårändringsbudgeten den 17 juni.

Deloitte kan assistera inom skatterättsliga, organisatoriska, migrationsrättsliga, finansiella och juridiska frågeställningar som kan uppkomma för dig och din verksamhet till följd av spridningen av COVID-19. Hör gärna av dig till din lokala konsult eller någon av nedan kontaktpersoner om du har funderingar eller önskar hjälp.

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan
Hade du nytta av den här informationen?