Nyheter

Budgetpropositionen 2018 - Förslag till ändringar inom skatteområdet 

Den 20 september 2017 offentliggjorde regeringen budgetpropositionen för 2018. Nedan följer en sammanfattning av några av de förändringar som aviseras inom skatteområdet.

Publicerad 2017-09-22

Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) kommer att höjas från 20 till 25 procent av den skattepliktiga inkomsten. Höjningen innebär att det kan bli fördelaktigare för vissa individer att beskattas enligt inkomstskattelagen istället för enligt SINK. Vilket alternativ som är mest fördelaktigt beror bland annat på inkomstnivå, inkomsttyp, ålder och hur stor andel av den totala förvärvsinkomsten som kommer från Sverige.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska enligt regeringens förslag beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet. I dagsläget beräknas schablonintäkten genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lättnader i beskattning av personaloptioner i vissa fall

Regeringen anser att lättnader i beskattningen av personaloptioner bör införas för att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Förslaget innebär i korthet att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda i förhållande till såväl det företag från vilket personaloptionen förvärvas som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter.

För ytterligare information se tidigare Tax Alert >

Huvuddelen av förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas i förhållande till optioner som har förvärvats efter den 31 december 2017.

Förslag om slopad reklamskatt

Regeringen föreslår att reklamskatten slopas för annons i periodisk publikation som inte utgör annonsblad, katalog eller program. Förändringen bedöms beröra ett begränsat antal aktörer inom dagspressen. Förslaget, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, är ett led i den uttalade ambitionen att helt slopa reklamskatten. Regeringen har dock gjort bedömningen att det för närvarande inte finns utrymme att göra ytterligare förändringar.

Flygskatt

En ny skatt på flygresor föreslås träda ikraft den 1 april 2018. Skatten på flygresor ska betalas för kommersiella flygresor och för flygresor med svenskt statsflyg. Olika skattenivåer ska gälla beroende på vilken slutdestination flygresan har. De olika skattenivåerna som föreslås gälla per passagerare är 60 kr, 250 kr och 450 kr. Det är det flygföretag under vars ICAO-kod flygningen utförs som ska vara ansvarigt för att redovisa och betala skatten. Vidare föreslås en årlig omräkning av skattesatserna, grundad på konsumentprisindex, för 2019 och efterföljande år.

Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen avser att under 2018 återkomma till riksdagen med förslag på nya regler för företagssektorn, däribland nya regler rörande avdragsrätt för ränta. Regeringen hänvisar i denna del till Finansdepartementets promemoria som publicerades den 20 juni 2017 och som nu är på remiss till den 26 september 2017.

För ytterligare information se tidigare Tax Alert >

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård bör slopas

Regeringen har aviserat att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige och för förmån av vård och läkemedel utomlands bör slopas. Därför föreslås det även att avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet bör slopas. Skattefriheten för förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands lämnas oförändrad.

Det kommande lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Införlivande av det multilaterala instrumentet

Med anledning av OECDs BEPS-projekt, som har som ändamål att motverka erosion av skattebaser och vinstförflyttningar, har regeringen för avsikt att införliva det multilaterala instrumentet (MLI) i svensk rätt. För att MLI ska bli gällande kommer den att lämnas till riksdagen för godkännande. Förutsatt att riksdagen godkänner MLI kommer ett stort antal lagar om skatteavtal att behöva ändras.

Här hittar du mer information från Deloitte om MLI >

Lagändringarna förväntas träda i kraft tidigast från och med 2019.

Översyn av kupongskattelagen

Mot bakgrund av den ökande internationaliseringen har det uttryckts att kupongskattelagen bl.a. behöver moderniseras och anpassas till EU-rätten i flera avseenden. Regeringen är av uppfattningen att den nuvarande regleringen har skapat en oklarhet och osäkerhet om vad som gäller för skattskyldiga och myndigheter, vilket i sin tur medfört skattebortfall. Med anledning av detta har regeringen uttryckt att det är angeläget att det görs en översyn av kupongskattelagen i syfte att ta fram ett förslag till regelverk som är effektivt, modernt och förutsägbart, som dessutom ska vara förenligt med EU-rätten.

Det har inte aviserats något konkret förslag på ny utformning i budgetpropositionen och det är i dagsläget oklart när det kommande förslaget i sådant fall ska träda i kraft.

Översyn av möjlighet att ta ut skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Regeringen anser att bestämmelsen om att skattetillägg inte får tas ut vid rättelse på eget initiativ bör ses över. Om utredningen finner det lämpligt anser regeringen att skattetillägg bör kunna tas ut vid rättelser som görs en viss tid efter det att Skatteverket har informerat om myndighetens generella kontrollaktioner.

Det kommande lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Regeringen bedömer att utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige, och som bedriver viss verksamhet i Sverige, bör omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet. Mot bakgrund av detta föreslås det att bestämmelser om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige införs.

För ytterligare information se tidigare Tax Alert >

Det kommande lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Övriga förslag

Utöver förslagen ovan innehåller även budgetpropositionen bland annat följande förslag:

 • Avyttringstidpunkten vid konkurs anpassas till EU-rätten.
 • Skatten för pensionärer sänks.
 • Skatten för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning sänks.
 • Bestämmelserna om beräkning av bilförmånsvärdet justeras i vissa delar.
 • En skattereduktion för fackföreningsavgifter bör återinföras.
 • Det nuvarande systemet för reseavdrag bör ses över.
 • Det tillfälliga växa-stödet för enskilda näringsidkare utvidgas till att även omfatta aktiebolag och handelsbolag som anställer en första person.
 • Personalliggare i fler verksamheter bör införas.
 • Momsen på förevisning av naturområden sänks från 25 procent till 6 procent.
 • En skatt på e-cigaretter bör införas.
 • En rad mindre förslag på energiskatteområdet.

För mer information om innehållet i propositionen, se även regeringens hemsida på www.regeringen.se/budget.

Deloittes kommentar

Många av de föreslagna förändringarna var väntade då de aviserats redan på förhand - vi hänvisar i dessa delar till våra tidigare kommentarer. Det kan noteras att budgetpropositionen vare sig indikerar justeringar av skiktgränser, förändringar i reglerna avseende beskattning av delägare i fåmansföretag (så kallade 3:12-reglerna) eller förändringar kopplat till fastighets- och stämpelskatteutredningen.

Deloitte bevakar utvecklingen vidare och du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. Riksdagen röstar om skatteförslagen i budgetpropositionen för 2018 i början av december.

Hade du nytta av den här informationen?