Artikel

Budgetproposition för 2016

Momsnytt november 2015

I budgetpropositionen för 2016 återfinns några punkter som avser moms. Bland annat föreslås en översyn av hela momslagen i syfte att göra denna mer överskådlig. Nedan beskrivs de punkter i budgetpropositionen som berör momsområdet.

Publicerat 2015-11-03

Undantag från moms för vissa posttjänster

I en uppmärksammad dom den 21 april 2015 fälldes Sverige av EU-domstolen för överträdelse av EU-rätten eftersom vissa posttjänster inte varit undantagna från moms. I promemorian föreslås att samhällsomfattande posttjänster, vilka i nuläget utförs av PostNord, ska undantas från moms. Undantaget ska dock inte omfatta samhällsomfattande posttjänster vars villkor förhandlats individuellt. Se vidare vår artikel om Lagrådsremiss om undantag från moms för posttjänster.

Promemorian innehåller även ett förslag om slopande av regeln om omsättningsland för posttjänster. 

Höjning av moms på biobiljetter

Momsen på biobiljetter föreslås höjas från 6 procent till 25 procent. Ändringen väntas träda i kraft den 1 januari 2017.

Översyn av momslagen

Regeringen anser att det bör göras en översyn av hela momslagen, vilket i så fall är den första övergripande översynen av lagen sedan EU-inträdet. Lagstiftningen beskrivs av remissinstanserna som svåröverskådlig och är i vissa delar inte i överstämmelse med de EU-rättsliga regelverket. En översyn ska göra lagen mer anpassad till momsdirektivet och underlätta tillämpning av reglerna för myndigheter och företag. 

Slopande av slussningsregeln

I budgetpropositionen aviserade regeringen också att slussningsregeln ska slopas och att en proposition kommer att läggas med detta förslag. Se vidare vår artikel om vissa förslag på det indirekta skatteområdet. 

Hade du nytta av den här informationen?