Artikel

Bulvanregeln i kupongskattelagen ansågs ej tillämplig vid omstrukturering av ägande

Tax News FSI februari 2016

Kammarrätten i Sundsvall avslog den 15 december 2015 Skatteverkets överklagande avseende påförande av kupongskatt på svenskt bolag med stöd av den så kallade bulvanregeln i kupongskattelagen.

Publicerat 2016-02-09

Bakgrund

De i Sverige begränsat skattskyldiga Säljarna innehade samtliga andelar i X AB, som i sin tur var största ägare i bolaget Y AB. Säljarna ägde även direkt vissa andelar i Y AB. Y AB hade i sin tur ett antal portföljbolag, i vilka X AB även direkt innehade relativt stora andelar.
I ett förfarande år 2009 förvärvade Y AB samtliga andelar i X AB från Säljarna mot en ersättning delvis bestående av kontanta medel och nyemitterade B-aktier i Y AB, samt delvis bestående av A-aktier i Y AB som dessförinnan delats ut från X AB till Y AB. Förfarandet motiverades med att ägarbilden i portföljbolagen till Y AB varit otydlig, vilket skulle kunna orsaka intressekonflikter vid diverse transaktioner. Säljarna önskade därför på detta vis förenkla ägarstrukturen genom att öka deras direktägande i Y AB och minska det direkta ägandet i portföljbolagen.

Skatteverket å sin sida menade att transaktionerna endast syftade till att tillse att Säljarna undgick beskattning för utdelning av de A-aktier i Y AB som delades ut från X AB och sedan användes som delbetalning till Säljarna, och att Y AB agerat bulvan i denna transaktion. Enligt Skatteverket skulle Y AB följaktligen anses skattskyldig för kupongskatt enligt bulvanregeln i kupongskattelagen då det bör anses ha innehaft aktier under sådana förhållanden att Säljarna obehörigen beretts befrielse från kupongskatt.

Kammarrättens dom

Kammarrätten påpekade att förfarandet inte på något sätt varit meningslöst utan medfört påtagliga materiella och strukturella förändringar av parternas aktieinnehav. Säljarna hade genom förfarandet blivit direktägare till A-aktierna i Y AB, efter att tidigare ha ägt dessa indirekt genom X AB. Av vad som framkommit ansåg kammarrätten att ingenting visade på att förfarandet skulle varit motiverat av annat än affärsmässiga skäl.

Skatteverket hade enligt kammarrätten inte visat att Y AB innehaft aktierna i X AB på ett sådant sätt att någon annan obehörigen vunnit befrielse från kupongskatt. Bulvanregeln ansågs således inte tillämplig och kammarrätten avslog Skatteverkets överklagan.

Kommentar

Det kan noteras att bulvanregeln historiskt sällan har tillämpats av Skatteverket och att det finns mycket begränsat med rättspraxis gällande denna regels tillämpning. Bulvanregeln har nyligen utretts av lagstiftaren till följd av ändringar i EU:s moder- och dotterbolagsdirektiv och kupongskattelagen har i visst hänseende förtydligats. Det är dock osäkert om det kommer att innebära att bulvanregeln framöver kommer att träffa fler situationer än tidigare.

Hade du nytta av den här informationen?