Artikel

Definition av begreppet Särskild investeringsfond

Även om momslagens definition av värdepappershandel endast omfattar svenska fonder menar Skatteverket att uttrycket eller därmed jämförlig verksamhet medför att även förvaltning av andra fonder som uppfyller EU-domstolens kriterier kan omfattas av undantaget.

Publicerat 2017-04-28

Omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet undantas från moms. Momslagen definierar värdepappershandel bland annat som förvaltning av värdepappersfonder (enligt lagen om värdepappersfonder) och specialfonder (enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder).

Även om momslagens definition av värdepappershandel endast omfattar svenska fonder menar Skatteverket att uttrycket eller därmed jämförlig verksamhet medför att även förvaltning av andra fonder som uppfyller EU-domstolens kriterier kan omfattas av undantaget. De kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om en särskild investeringsfond är:

  • Fonden ska sammanföra kapital från två eller flera investerare. Fondens förmögenhet ska ägas indirekt av delägarna och förvaltningen ska grundas på ett avtal som är gemensamt för alla delägare.
  • Delägare ska stå risken för investeringen, vilket innebär att avkastningen ska vara beroende av utfallet av fondens investeringar.
  • Fondens tillgångar ska placeras utifrån principen om riskspridning. Investeringar får inte göras i en enda tillgång eller i tillgångar vars egenskaper är så lika att de är föremål för samma risker. Investeringar i endast fastigheter anses dock vara godtagbart om det avser olika kategorier av fastigheter inom olika geografiska områden.
  • Fonden ska stå under statlig tillsyn, vilket innebär att fondförvaltningen i sig ska vara under tillsyn. Skatteverket menar att det endast är fonder som står under tillsyn av Finansinspektionen enligt lagen om värdepappersfonder eller lagen om förvaltning av alternativa investeringsfonder som kan omfattas. Fonder i annat EU-land som står under motsvarande statlig tillsyn i utlandet kan dock omfattas av undantaget. 

Deloittes kommentar

Vad som kan anses utgöra en särskild investeringsfond har under en längre tid diskuterats inom EU. Orsaken till att diskussionerna uppstår är bland annat att EU-direktivet överlåter till medlemsstaterna att definiera begreppet särskild investeringsfond. Skatteverkets ställningstagande klargör bland annat verkets uppfattning att det svenska undantaget ska tolkas direktivkonformt och att även förvaltning av utländska investeringsfonder därmed omfattas av undantaget. Detta trots att värdepappershandel i momslagen endast definieras som förvaltning av svenska fonder. Ställningstagandet bör även tolkas på så sätt att andra investeringsformer kan utgöra en särskild investeringsfond, förutsatt att samtliga de rekvisit som nämns ovan är uppfyllda (jfr C-464/12 ATP). Se ställningstagandet i sin helhet >   

Hade du nytta av den här informationen?