Artikel

Deloitte Tax Alert: Högsta förvaltningsdomstolen nekar avdrag enligt det utvidgade reparationsbegreppet

Bakgrund

Målen gäller fastigheten Packarhuset 4 (även kallat Citypalatset) vid Norrmalmstorg i Stockholm.

Före renoveringen hade inga större reparationsarbeten utförts och underhållet var kraftigt eftersatt. Lokalerna bestod av butiker, restaurang, kontor och hotell. Efter renoveringen upphörde hotellverksamheten och restaurangytan reducerades till knappt en tredjedel till förmån för butiksverksamheten. I kontorsplanen har samtliga mellanväggar, golv, undertak, installationer och inredningar rivits och nya kontor har byggts upp. Yttertaket har förstärkts och reparerats. Fläktrummen på taket har rivits och ersatts av nytt. Två nya hissar samt nya system för el, data, värme, kyla och ventilation har installerats.
Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Rätt till omedelbart avdrag enligt bestämmelserna om det utvidgade reparationsbegreppet förutsätter att utgifterna avser sådana ändringsarbeten som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet och att åtgärderna inte innebär en väsentlig förändring av byggnaden. Det ska handla om mindre ändringsarbeten som med viss regelbundenhet kan förväntas uppkomma i den skattskyldiges verksamhet

De aktuella renoveringsarbetena har varit genomgripande och mycket omfattande. Gällande de sju kontorsvåningarna har arbetena i praktiken resulterat i vad som närmast kan beskrivas som ett helt nytt kontorshus. Arbetena har sammantagna medfört en hög kostnad i förhållande till byggnadens totala yta och en tredjedel av byggnadens yta har fått ett nytt användningsområde.

Arbetena förefaller i första hand ha betingats av att byggnaden hade ett omfattande renoveringsbehov och endast i mindre utsträckning motiverats av befintliga eller nya hyresgästers krav avseende utformningen av lokalerna. Arbetena kan därmed inte anses utgöra sådana normala ändringsarbeten som för vilka skattemässigt direktavdrag medges enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Bolaget har därför inte rätt till direktavdrag för de ifrågavarande kostnaderna.

Deloittes kommentar

Branschen har sett fram emot välbehövlig vägledning på området. Syftet med bestämmelsens nuvarande lydelse är att ändringsarbeten i samband med byte av hyresgäst kan anses normala i fastighetsförvaltande verksamhet. Domen understryker att åtgärderna oavsett detta inte får innebära en väsentlig förändring av byggnaden. Detta markerades särskilt i förarbetena bland annat genom att det angavs att mer genomgripande ändringar av byggnadens användningssätt klart går utöver vad som åsyftas med lagstiftningen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att de aktuella ändringsarbetena har varit genomgripande och mycket omfattande. Utöver detta anger domen inte några närmare riktlinjer för vad som ska anses utgöra genomgripande förändringar. Avgörande för utgången i målet är istället att domstolen anser att åtgärderna inte är den typ av ändringsarbeten som reglerna är tillämpliga på. Domen ger sammanfattningsvis något begränsad vägledning för andra fall, varför en noggrann bedömning bör göras av omständigheterna i varje enskilt fall.

Hade du nytta av den här informationen?