Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen medger delvis frivillig skattskyldighet för vård- och omsorgsboenden

Momsnytt 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avkunnat dom i två mål rörande möjligheten att bli frivilligt skattskyldig för fastighetsuthyrning till kommuner avseende lokaler för vård- och omsorgsboenden. I båda fallen har domstolen, delvis med ändring av underinstansernas bedömning, funnit att utrymmena inte är av sådan karaktär att de utgör stadigvarande bostad, varpå frivillig skattskyldighet har medgetts.

Publicerad: 2016-09-14

Bakgrund och HFD:s bedömning

Uthyrning av fastighet är som huvudregel undantagen moms. En fastighetsägare kan dock bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av fastighet om hyresgästen ska använda den för att bedriva skattepliktig verksamhet. För det fall uthyrningen sker till staten eller en kommun anses uthyrningen skattepliktig även om fastigheten används för verksamhet som är undantagen moms, såsom exempelvis vård och omsorg. Skatteplikten gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Den 28 juni 2016 meddelade HFD dom i två mål som avsåg just omfattningen av begreppet stadigvarande bostad.

Den första domen, mål nr. 1113-15, rörde uthyrning till en kommun som nyttjade fastigheten för gruppboende till personer som var i behov av särskild service. Fastigheten innefattade dels lägenheter för boende, dels gemensamma utrymmen som exempelvis matplats och allrum. HFD prövade huruvida de gemensamma utrymmena i sin helhet skulle vara att hänföra till stadigvarande bostad eller till vårdverksamheten. Domstolen konstaterade att de gemensamma utrymmena inte utgjorde ett komplement till lägenheterna då dessa redan var utrustade med de funktioner som de gemensamma utrymmena tillförde. Vidare var gemensamhetsutrymmena alltid bemannade av vårdpersonal för att ta hand om de boende. Mot den bakgrunden ansåg HFD att de gemensamma utrymmena ska hänföras till vårdverksamheten vilket medförde att fastighetsägaren medgavs frivillig skattskyldighet.

Det bör noteras att domstolen även prövade huruvida gemensamma entréutrymmen kunde göras föremål för frivillig skattskyldighet. Domstolen konstaterade dock att sådana utrymmen, liksom exempelvis korridorer och trapphus, normalt sett inte är uthyrningsbara. Istället ska de ses som nödvändiga biutrymmen till hela fastigheten, i detta fall, bostäderna och lokalerna för vårdverksamhet. Mot den bakgrunden ansåg HFD att frivillig skattskyldighet inte kunde medges.

Den andra domen, mål nr. 6743-15, avsåg uthyrning till en kommun som nyttjade lokalerna till boende och stöd för missbrukare. I förevarande fall ansökte fastighetsägaren om frivillig skattskyldighet för hela uthyrningen innefattande lokaler för boende, vårdytor, personalutrymmen samt matsal. HFDs prövning avsåg primärt lokalerna för boende. HFD inledde med att konstatera att själva utformningen av byggnaden samt den faktiska användningen av densamma är styrande för om uthyrningen ska anses avse stadigvarande bostad. Om lokalerna i dessa avseenden liknar de bostäder som erbjuds inom det allmänna bostadsbeståndet talar det för att det är fråga om stadigvarande bostad. I detta fall saknade lokalerna kök. Vidare fick brukaren endast tillgång till ett rum en natt i taget utan garanti att vid en eventuell ny övernattning få behålla samma rum. Brukaren hade inte heller rätt att lämna personliga tillhörigheter på rummet och fick inte egna nycklar eller möjlighet att ta emot besökare. Enligt HFD innebar det sammantaget att lokalernas utformning och den faktiska användningen av desamma väsentligt skiljer sig från bostäder i det allmänna bostadsbeståndet varför de inte är att se som stadigvarande bostad.

Kommentar

HFD har tidigare prövat omfattningen av begreppet stadigvarande bostad. Något omdiskuterat har domstolen ansett att boendeutrymmen i vård- och omsorgsverksamhet utgör stadigvarande bostad. Genom HFDs domar står det klart att vissa gemensamma ytor och tillfälliga boenden inte ska hänföras till stadigvarande bostad, vilket innebär att uthyraren kan bli frivilligt skattskyldigt i de fall uthyrningen sker till staten eller en kommun.  

Hade du nytta av den här informationen?