Artikel

Dom från kammarrätten avseende moms vid företagsförmedling

Kammarrätten i Stockholm har den 26 mars 2012 meddelat dom1 som behandlar frågan om moms vid företagsförmedling. Målet avser ett corporate finance-bolag som ingått avtal med sina kunder beträffande finansiell rådgivning. I avtalen delades uppdragen in i en förberedande och en genomförande fas, nedan framgår exempel på vad de olika faserna innefattade.

Bolagets åtaganden i den förberedande fasen har bland annat varit att:

  • analysera uppdragsgivarens nuvarande juridiska situation
  • upprätta en så kallad informationsmemorandum
  • framställa presentationsmaterial
  • genomföra en finansiell analys av uppdragsgivarens bolag och
  • identifiera och utvärdera potentiella investerare

Bolagets åtaganden i den genomförande fasen har bland annat varit att:

  • definiera och kontakta presumtiva investerare
  • arrangera och deltaga vid presentationer med presumtiva investerare
  • framarbeta förslag på prissättning av aktier
  • bistå uppdragsgivaren vid förhandlingarna med investerarna

Det har utgått en separat ersättning för respektive fas. Hela eller del av ersättningen för den förberedande fasen erläggs redan i samband med att avtal undertecknas. Ersättningen för genomförande fasen utgår endast om kunden genomför transaktionen. Ersättningen för den inledande fasen ska räknas av från ersättningen för den senare fasen. Bolaget har redovisat moms på ersättningen för den förberedande fasen, men inte för ersättningen för den genomförande fasen.

Frågan i målet avser till att börja med om bolagets uppdragsavtal ska anses innehålla flera fristående tjänster som ska bedömas var för sig eller om varje avtal ska anses innefatta ett tillhandahållande av en enda tjänst. Vidare är frågan i målet huruvida tillhandahållna tjänster ska anses som från moms undantagna förmedlingstjänster.

Förvaltningsrätten ansåg att de tjänster som enligt avtalen tillhandahållits inom ramen för den förberedande respektive genomförande fasen har sådant samband med varandra att de får anses utgöra en och samma tjänst i momshänseende. Vidare ansåg förvaltningsrätten att tillhandahållandet skulle anses momspliktigt.

Kammarrätten är av en annan uppfattning och anser att med hänsyn till tjänsternas innehåll, uppdelning och avtalad arvodesmodell ger avtalen uttryck för att det vid tecknandet av avtalet inte är bestämt från kundens sida om en transaktion ska genomföras. Kunden kan istället, såsom avtalen är formulerade, efter det att den förberedande fasen slutförts och resultatet av denna utvärderats ta ställning till om intresse finns att gå vidare till genomförande fasen. Enligt kammarrätten ska tjänsterna i de båda faserna därför separeras från varandra i momshänseende. Kammarrätten gör således bedömningen att bolaget genom sina avtal erbjudit och utfört två separata tjänster.

Kammarrätten anser vidare att genomförande fasen ska anses innebära att en från moms undantagen förmedlingstjänst tillhandahålls. Det inslag av rådgivning som finns ska anses underordnad den huvudsakliga förmedlingstjänsten. Den förberedande fasen prövas inte av kammarrätten mot bakgrund av hur bolaget har utformat sin talan i målet.

Deloittes kommentar

Utgången i domen vad gäller det faktum att två separata tjänster anses föreligga väcker vissa frågeställningar, samt möjligheter, mot bakgrund av tidigare praxis och Skatteverkets ställningstagande. Det ska noteras att varken kammarrätten eller parterna i målet har hänvisat till de senaste årens två domar från Högsta Förvaltningsdomstolen2 som avser företagsförmedling och det finns även vissa omständigheter som tyder på skillnader avseende förhållandena i tidigare mål och aktuell dom. Frågan är dock vad dessa skillnader de facto bör leda till för konsekvenser.

6270-6272-10
2 RÅ 2010 not. 91 och HFD 2011 ref. 21

Hade du nytta av den här informationen?