Artikel

Dom från kammarrätten avseende försäkringsförmedling

Kammarrätten har i dom, ansett att en klockåterförsäljare tillhandahåller en momsfri försäkringsförmedlingstjänst när de erbjuder tidigare kunder att förlänga sin klockförsäkring hos en extern försäkringsgivare.

Av omständigheterna i målet  framgår att den aktuella klockåterförsäljaren (Bolaget) utfärdar en försäkring i samband med försäljning av en klocka. Premien är inräknad i försäljningspriset och försäkringen löper på ett år. I detta fall agerar Bolaget såsom försäkringstagare medan kunden är den försäkrade gentemot försäkringsgivaren. Inför utgången av det första året efter köpet skickas ett erbjudande till kunderna om förnyelse av försäkringen. Av medföljande inbetalningsavi framgår att den avser klockförsäkring hos Bolaget/extern försäkringsgivare. Om kunden väljer att förnya försäkringen får kunden själv betala försäkringspremien och blir även försäkringstagare hos det externa försäkringsbolaget.

Bolagets insats i samband med förnyelsen av försäkringen består i huvudsak av att genom ett utskick kontakta de kunder vars försäkring löper ut. Dessutom har Bolaget varit involverat i att bestämma försäkringsvillkoren, skaderegleringen och storleken på premien. Slutligen är det Bolagets dotterbolag som administrerar försäkringen. Bolaget och det externa försäkringsbolaget delar på resultatet av den gemensamt bedrivna verksamheten efter en i samarbetsavtalet fastställd nyckel.   

Skatteverket inställning i målet var att Bolagets tjänster var momspliktiga och menade att Bolaget enbart ”lånar ut” sitt namn till utskicken varpå tillhandahållandet inte kan karaktäriseras som en förmedlingstjänst. Bolaget menade dock att deras tjänster möjliggör att ett försäkringsavtal kan komma till stånd mellan försäkringsbolaget och kunden och att en momsfri försäkringsförmedling därmed förelåg.

Kammarrätten konstaterar, med hänvisning till EU-domstolens praxis, att de tjänster som Bolaget utför, d v s att söka upp kunder och sammanföra dessa med försäkringsgivaren, är kännetecknande för en försäkringsförmedlare. Kammarrätten menar att Bolaget haft en avgörande roll i uppkomsten av försäkringsavtalen mellan kunderna och försäkringsbolaget bland annat då Bolaget varit ägare till det kundregister som använts vid utskicken av erbjudandena. Vidare tyder Bolagets involverande i bestämmandet av försäkringspremien samt hanteringen av försäkringsärenden på att Bolagets åtagande gentemot försäkringsbolaget är större än vad Skatteverket gjort gällande. Mot bakgrund av detta ansåg kammarrätten att den tjänst som Bolaget tillhandahåller försäkringsbolagets ska anses utgöra en från moms undantagen förmedling av försäkringar.

Kontakta oss

Ylva Hestréus
Partner, VAT 
yhestreus@deloitte.se
+46 75 246 26 87

Tomas Sydner
Consultant, VAT
tsydner@deloitte.se
+46 75 246 21 13

Deloittes kommentar

Kammarrättens dom som innebär att moms inte ska utgå på dessa tjänster är i linje med både förvaltningsrättens och vår uppfattning i frågan. Bolagets insatser i fallet, d v s att kontakta kunder, utforma avtalsvillkoren samt administrera försäkringen genom ett dotterbolag, bör anses utgöra tjänster som avser att åstadkomma ett försäkringsavtal mellan huvudmannen och försäkringstagaren. Således föreligger en förmedlingssituation.    

Noterbart är dock att utfallet i domen inte är i linje med en dom från Kammarrätten i Stockholm från 2011 avseende en annan aktör i klock- och smyckesbranschen där omständigheterna var snarlika, se mål nr 5104-5109-10. I det fallet ansågs det aktuella bolaget inte ha agerat som förmedlare när bolaget genom utskick erbjöd befintliga kunder förnyad försäkring, varpå tjänsterna ansågs momspliktiga. Med anledning av de divergerande domsluten i dessa mål finns det anledning för försäkringsgivare att se över befintliga avtal med detaljhandelsföretag och liknande för att säkerställa att momsen hanteras korrekt.

Vi finns naturligtvis tillgängliga för att diskutera frågan ytterligare.

Hade du nytta av den här informationen?