Nyheter

Ytterligare domar från kammarrätten angående företagsförmedling – tjänster anses momspliktiga

Kammarrätten i Stockholm har den 31 maj 2012 meddelat dom i två mål1 som avser frågan om moms vid tillhandahållande av företagsförmedlingstjänster, så kallade corporate finance-tjänster, där de tillhandahållna tjänsterna ansågs momspliktiga.

Målet avser huruvida tillhandahållna tjänster enligt avtal som bl.a. rubriceras; offentligt uppköpserbjudande, strukturerad försäljning, försäljning av fastighetsbolag och sponsorskap, ska anses utgöra momsfria aktieförmedlingstjänster. Enligt förvaltningsrätten har tjänsterna en annan karaktär än momsfria aktieförmedlingstjänster. Kammarrätten avslår överklagandet och uppger inga andra skäl för avgörandet än att man instämmer i den bedömning förvaltningsrätten gjort.

Förvaltningsrätten anser att aktuella avtal huvudsakligen reglerar bistånd i samband med förberedelse av en eventuell försäljning av uppdragsgivarbolaget eller ett eventuellt uppköp av annat företag. Aktuella tjänster har därför inte huvudsakligen efterfrågats för att bistå med själva aktietransaktionen som blir aktuell först när en köpare/säljare har hittats. Förvaltningsrätten finner att de av bolaget erbjudna tjänsterna huvudsakligen har haft en annan karaktär än sådana förmedlingstjänster som är undantagna från moms. I de fall bolaget har bistått med själva aktieförmedlingen ska, mot bakgrund av att tillhandahållandet bedömts som ett tillhandahållande, detta således ges samma momsmässiga bedömning som rådgivningen.

Deloittes kommentar

Dessa domar är några i en rad domar som har meddelats de senaste åren avseende frågan om momsplikt vid tillhandahållande av företagsförmedlingstjänster. Domslutet avseende i vart fall vissa av de prövade avtalen tycks, enligt vår uppfattning, inte överensstämma med de domar2  som Högsta förvaltningsdomstolen tidigare meddelat. Dessa berörs inte överhuvudtaget i kammarrättsdomen, varken från domstolen eller parterna. Noterbart är att domarna inte heller överensstämmer med Skatteverkets nu gällande ställningstagande.

De aktuella kammarrättsdomarna har inte överklagats ännu men domarna vinner inte laga kraft förrän den 6 augusti.

Det bör i sammanhanget noteras att EU-domstolen i nästa vecka förväntas meddela en dom som berör frågan om momshanteringen i samband med företagsförmedling.

Konstateras kan att detta är ett område som fortsatt får anses oklart och att det finns en rad frågeställningar som väcks mot bakgrund av vissa av de domar som meddelats den sista tiden och därtill är fler domar att vänta. Vi kommer på lämpligt sätt hålla er uppdaterade om utvecklingen inom detta område och ni är naturligtvis varmt välkommen att höra av er för att diskutera detta närmare.

Fotnoter

1 6893-10 och 6894-6897-10
2 RÅ 2010 not. 91 och HFD 2011 ref. 21

Hade du nytta av den här informationen?