Lösningar

Ej förfarandemissbruk vid utflytt av bolag

Private Client Services

2016-02-09

Den 27 november 2015 ändrade kammarrätten förvaltningsrättens dom och fastställde att en underprisöverlåtelse till cypriotiskt bolag kontrollerat av säljaren till aktierna inte anses utgöra förfarandemissbruk. Detta trots att det cypriotiska bolaget, genom utdelning till säljaren, tömts på kapital under cirka ett års tid.

Bakgrund

Den skattskyldige flyttade i oktober 2007 från Sverige till Spanien. I deklarationen vid 2008 års taxering redovisade den skattskyldige att han avyttrat sitt fåmansbolag till underpris för 100 000 SEK. Dagarna efter fåmansbolaget avyttrats överläts det ännu en gång från ett, av den skattskyldige kontrollerat, cypriotiskt bolag till ett svenskt bolag för en köpeskilling om 11 891 018 SEK, efter avdragsposter. Skatteverket ansåg att den skattskyldige, som undertecknade den senare överlåtelsen, gjort sig skyldig till missbruk av EU:s regler om etableringsfrihet (förfarandemissbruk) och att överlåtelsen till det cypriotiska bolaget ska beskattas som om avyttring hade skett direkt till det svenska bolaget för dess marknadsvärde.

Skatteverket anser att det aldrig varit fråga om någon verklig etablering av ekonomisk verksamhet i ett annat medlemsland eftersom det cypriotiska bolaget varken haft anställda eller rörelselokal på Cypern samt endast haft som funktion att äga det svenska bolaget under några få dagar, för att sedan överlåta det svenska bolaget vidare. Tillsammans med det faktum att den skattskyldige lämnat Sverige och inte längre haft skattskyldighet i Sverige och därvid undvikit beskattning på vinsten av överlåtelsen anser Skatteverket att upplägget endast kan ses som fiktivt och ett klart missbruk av etableringsfriheten samt att det finns fog att beskatta den skattskyldige med stöd av den nu upphävda särregleringen i svensk lagstiftning som möjliggör marknadsvärdesbeskattning när underprisöverlåtelse skett till ett utländskt bolag. Denna särreglering upphävdes från och med 1 januari 2008 som en anpassning till EU-domstolens praxis i mål C-436/00 (den så kallade X och Y-domen) och etableringsfriheten inom EU.

Kammarrätten drar slutsatsen från X och Y-domen att det den numera upphävda regleringen som inskränkte möjligheten till underprisöverlåtelse till utländskt bolag inte i något enskilt fall kan tillämpas.  Kammarrätten menar därför att det kan ifrågasättas om det överhuvudtaget finns utrymme för att göra en bedömning av transaktionen med stöd av principen om förfarandemissbruk. Kammarrätten anser därför att transaktionen är förenlig med gällande rätt. Kammarrätten menar vidare att förfarandet inte heller kan angripas med stöd av skatteflyktslagen.
Kammarrättens ordförande var skiljaktig och anser liksom Skatteverket att det inte framkommit att sådan gränsöverskridande verksamhet som skyddas av EU-fördraget bedrivits av Cypern-bolaget och att beskattning därför ska ske i enlighet med vad Skatteverket beslutat.

Skatteverket har inte överklagat fallet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Deloittes kommentar
Kammarrätten slår fast att det med hänvisning till EU-domstolens resonemang i princip inte går att neka en EU-medborgare sin rätt till gemenskapsbestämmelserna med hänvisning till förfarandemissbruk. Kammarrätten ifrågasätter inte heller att det cypriotiska bolaget skulle vara ett i Cypern verkligt etablerat bolag.

Det finns en osäkerhet kring vad som ska anses kvalificera som faktisk ekonomisk verksamhet och om kortsiktig holdingbolagsverksamhet och värdepappershandel ska anses tillräckligt. Kammarrättens dom får tillsvidare ses som vägledande.