Artikel

Kammarrätten: Endast ersättningar och förmåner med ett bestämt belopp vid ansökningstillfället beaktas vid prövning om expertskatt

Deloitte Tax Alert

Kammarrätten har i närmare 30 domar redogjort för sin syn på hur förmåner och ersättningar ska beaktas vid prövning om den så kallade beloppsgränsen uppnås i samband med ansökan om expertskatt, när dessa förmåner inte tydligt framgår av avtal eller annan dokumentation.

Publicerad 2015-10-07

Bakgrund

De nya förenklade reglerna om skattelättnader för utländska experter, forskare och nyckelpersoner, så kallad expertskatt, innebär att utländsk personal som har en avtalad månatlig ersättning om mer än två prisbasbelopp (det vill säga 89 000 kr för 2015 och 88 600 kr för 2016) ska kvalificera för expertskatt utan prövning av kompetenskravet.

För personer med nettolön innebär detta att nettolönen måste räknas om till en bruttolön för att Forskarskattenämnden ska kunna ta ställning till om ersättningskravet är uppfyllt eller inte. I Högsta förvaltningsdomstolens dom meddelad den 26 november 2014 fastställdes att expertskattelättnaden ska beaktas vid beräkningen av bruttolönen för en individ med nettolöneavtal.

Kammarrättens avgöranden 2015-09-14

Kammarrätten konstaterar i flera domar (målnummer: 2031-14, 2036-14, 3751-14, 3754--3763-14, 3765–-66-14, 3768–-3778-14 och 3780-14) att endast sådana ersättningar och förmåner som är bestämda till ett visst belopp vid ansökningstillfället, samt som tillhandahålls från och med att arbetet påbörjas, kan ligga till grund för prövning av om beloppsgränsen uppnås. Kammarrätten baserar detta beslut på ett uttalande i förarbetena vid införandet av bestämmelserna samt att en ansökan om skattelättnader ska innehålla de uppgifter som behövs för att Forskarskattenämnden ska kunna pröva ansökan i enlighet med 6 § andra stycket lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden.

Deloittes kommentar

Kammarrättens domar kan få stor betydelse i de fall där man ansökt och har blivit beviljad expertskatt innan HFD:s dom om netto- till bruttoberäkning avgjordes, och där nettolönen med beaktande av expertskatt inte når upp till beloppsgränsen. Om den skattskyldige hamnar under beloppsgränsen bör man undersöka om den skattskyldige ändå når upp till beloppsgränsen med hänsyn till andra avtalade ersättningar och/eller förmåner, givet att dessa inte beaktats tidigare. Emellertid innebär kammarrättens domar att för att dessa ersättningar och/eller förmåner ska kunna beaktas måste beloppen och/eller förmånsvärdet ha framgått av anställningskontrakt eller övriga dokument som fanns tillgängliga för Forskarskattenämnden vid ansökningstillfället samt tillhandahållits från det att arbetstagaren tillträdde sin tjänst.

Med anledning av kammarrättens domar är det av stor vikt, i de fall där nettolönen i sig inte når upp till beloppsgränsen, att se över formuleringarna kring övriga avtalade ersättningar/förmåner för att säkerställa att dessa kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen är uppnådd eller inte. Vidare medför domarna att tidigare beskattningsår då expertskatt har tillämpats i enlighet med då gällande beslut kan komma att omprövas, vilket skulle föranleda en ökad kostnad vad gäller skatt och arbetsgivaravgifter.

Ingen av dessa domar har vunnit laga kraft och är i dagsläget inte heller överklagade. Deloitte bevakar ärendet och kommer att informera om utvecklingen.

Vi bjuder in till seminarium

De aktuella domarna från kammarrätten, tillsammans med den så kallade nettolönedomen från HFD den 26 november, drar återigen frågorna kring expertskatt i ljuset. Då vi ser ett ökat fokus kring expertskatt så avser Deloitte att bjuda in till ett seminarium för att belysa dessa frågor samt diskutera praktiska aspekter av dessa domar. 

Hade du nytta av den här informationen?