Artikel

Ett bolags bygg- och anläggningsverksamhet har ansetts vara en del av bolagets fastighetsförsäljning

Kammarrätten har i mål 4824-4835-12 funnit att ett bolag lämnat oriktiga uppgifter genom att dra av ingående moms när avdragsrätt inte funnits. Skatteverket har därför haft rätt att neka bolaget avdrag för ingående moms både genom efterbeskattning och vid ordinarie omprövning.

Bakgrund

Målen handlade om ett bolag (Väddötomter AB) som bedrivit fastighetsförsäljning och
bygg- och anläggningsverksamhet. Kammarrätten konstaterade inledningsvis att den del av bolagets verksamhet som bestod av fastighetsförsäljning var undantagen skattskyldighet enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen. Frågan i målen var huruvida bolagets bygg- och anläggningsverksamhet kunde ses som helt eller delvis momspliktig verksamhet.

I enlighet med EU-domstolens rättspraxis konstaterade Kammarrätten att en skattskyldig som bedriver blandad verksamhet kan göra avdrag för den ingående moms som belastar de varor och tjänster som den skattskyldige förvärvat och som har ett direkt och omedelbart samband med de skattepliktiga utgående transaktionerna.

I målet fanns det ett ursprungligt exploateringsavtal mellan Norrtälje kommun och fastighetsaktiebolaget Saltsjön där exploatören förband sig att ombesörja och bekosta anläggandet av vägar, tomtinfarter samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp. Exploatören skulle vidare föranstalta om och bekosta anläggningsförrättning för inrättandet av en gemensamhetsanläggning omfattande allmän platsmark, vägar samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp. Exploatören skulle dessutom bilda en samfällighetsförening med uppgift att förvalta gemensamhetsanläggningen. Kammarrätten konstaterade att bolagets arbeten i Norrtälje verkade ha sin bakgrund i det ursprungliga exploateringsavtalet.

Vid försäljning av tomtfastigheterna har bolaget upprättat dels köpekontrakt avseende markförsäljningen och dels entreprenadavtal som avser av bolaget utförda anläggningsarbeten.

Kammarrättens bedömning

Av utredningen i målet ansåg Kammarrätten att det inte gick att klart utläsa när de arbeten som skulle utföras enligt entreprenadavtalen faktiskt hade utförts. Enligt Kammarrättens mening verkade arbetena ha bedrivits oberoende av hur fastighetsförsäljningen fortlöpt och därför oberoende av när entreprenadavtalen ingåtts. Vidare konstaterade Kammarrätten att det varit obligatoriskt för köparna av bolagets fastigheter att teckna entreprenadavtal med bolaget avseende VA-anslutning och ibland även byggnation av vägar och vägbelysning.

Kammarrätten ansåg att bolagets bygg- och anläggningsverksamhet, med undantag för den verksamhet som bedrivits på fastigheten Hensvik 15:1 vilken ostridigt var momspliktig, var en del av fastighetsförsäljningen och inte tillkommande arbeten efter det att fastigheterna hade sålts. Kammarrätten ansåg därför att det inte förelegat ett direkt och omedelbart samband med en momspliktig verksamhet och att avdrag för ingående moms därför inte kunde medges i större utsträckning än vad Skatteverket hade beslutat.  

Vidare ansåg Kammarrätten att det faktum att VA-anläggningen dimensionerats för fler fastigheter än de bolaget ägt och skulle avyttra inom exploateringsområdet inte medförde att bolaget gjort det sannolikt att det funnits en avsikt att bedriva momspliktig verksamhet redan när anläggningen uppfördes. Enligt Kammarrättens mening saknades det omständigheter som talade för att bolaget, när kostnaderna för anläggningsarbetet uppstod, avsett att överlåta anslutningsrätterna till Norrtälje kommun.

Bolaget bedrev även verksamhet i Sundsvall, vilken liknade den verksamhet som bedrivits i Norrtälje. Arbetena som omfattades av entreprenadavtalen hade således inletts utan att det funnits något uppdrag från en utomstående uppdragsgivare. Kammarrätten ansåg därför att det inte fanns skäl att göra någon annan bedömning för verksamheten i Sundsvall. Även dessa entreprenadarbeten utgjorde därför ett led i bolagets fastighetsförsäljning.  

Deloittes kommentar

Kammarrätten kom fram till att bolagets bygg- och anläggningsverksamhet utgjorde ett led i bolagets fastighetsförsäljning och att någon momspliktig verksamhet således inte bedrivits. Till grund för sitt beslut la Kammarrätten det faktum att det varit obligatoriskt för köparna av bolagets fastigheter att teckna entreprenadavtal med bolaget samt att arbetena som omfattades av entreprenadavtalen inletts utan att det funnits uppdrag från en utomstående uppdragsgivare. Anläggningsarbetena sågs därför redan vid försäljningen som en del av fastigheterna. Eftersom bygg- och anläggningsverksamheten inte ansågs momspliktig kunde bolaget inte uttagsbeskattas för arbete på egen fastighet och avdrag kunde heller inte medges på den grunden.

Hade du nytta av den här informationen?