Nyheter

Utländskt bolag med fast etableringsställe i Sverige nekas återbetalning av svensk moms

Momsnytt 

Kammarrätten i Sundsvall har i ett avgörande den 22 november 2016, mål nr 2394-15, prövat om ett norskt bolag hade rätt till återbetalning av ingående svensk moms.

Publicerad: 2017-01-20

Bolaget var en informations- och nyhetsförmedlare som sålde elektroniska nyhetsbrev till näringsidkare i bl.a. Sverige. Bolaget hade fem anställda journalister och researchers i Sverige till vilka de hyrde kontorsplatser. Kontorsplatserna var utrustade med dator, skrivare och internetuppkoppling. De anställda arbetade dock även från huvudkontoret i Norge. De anställda tillhandahöll inte själva nyhetsbreven till kunderna i Sverige utan arbetet riktade sig mot huvudkontoret, som sammanställde allt till en färdig produkt som därefter tillhandahölls företagare i Sverige och andra länder.

I domen konstaterade kammarrätten att det norska bolaget fick anses ha ett fast etableringsställe i Sverige då det förfogade över både personal och tekniska resurser i form av kontorsplatser m.m. Bolaget ansågs också ha tillräckliga resurser för att självständigt kunna tillhandahålla det aktuella nyhetsbrevet och omsättningen skedde med etableringens medverkan. Rätt till återbetalning förelåg därför inte enligt kammarrätten.

Deloittes kommentar

Enligt momslagen har ett utländskt bolag rätt till återbetalning av ingående moms under förutsättning att bolaget varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast etableringsställe här från vilket affärstransaktioner genomförts. Enligt EU-domstolens praxis, vilken även föranlett att momslagens återbetalningsbestämmelser ändrats fr.o.m. den 1 januari 2016, måste etableringen rent faktiskt ha genomfört utgående transaktioner för att sökanden ska nekas återbetalning. Som ytterligare villkor uppställs dock även att det utländska företaget inte får anses ha omsatt några andra momspliktiga varor och tjänster i Sverige än sådana som köparen är skattskyldig för.

I det nu aktuella fallet konstaterar kammarrätten, efter att ha slagit fast att bolaget har ett fast etableringsställe i Sverige, att etableringen får anses ha medverkat till omsättningen av e-nyhetsbrevet i Sverige. Det är inte helt klart om domstolen med detta även menar att affärstransaktioner rent faktiskt genomförts från etableringen. Oavsett medför det faktum att etableringsstället ansågs ha medverkat i tillhandahållandet att detta blir skyldigt att redovisa den utgående momsen på försäljningen i stället för att momsen, som annars är brukligt vid förvärv från en utländsk säljare, redovisas av kunden. Ett sådant utländskt bolag måste därför momsregistrera sig i Sverige och får då också göra avdrag för den ingående momsen i momsdeklarationen i stället för att återsöka momsen via det särskilda återbetalningsförfarandet.
 

Hade du nytta av den här informationen?