Artikel

EU-dom om avdragsrätt i samband med förvärv av dotterbolag

Tax News FSI Q3 2015

EU-domstolen har i en dom daterad den 16 juli 2015, C-108/14 samt C-109/14, konstaterat att ett holdingbolag har rätt till avdrag för ingående moms på kostnader för kapitalanskaffning i samband med förvärv av dotterbolag i det fall bolaget deltar i dotterbolagets förvaltning.

21 oktober 2015

Domen, för de sammanslagna målen C-108 14 , Larentia + Minerva och C-109/14, Marenave, avsåg frågan om hur avdragsrätten för ingående moms på kostnader i samband med kapitalanskaffning för köp av andelar i dotterbolag ska beräknas för ett holdingbolag som senare tillhandahåller momspliktiga tjänster åt dessa bolag.

Larentia + Minerva hade gjort avdrag för hela den ingående momsen som var hänförlig till den kapitalanskaffning som finansierade köp av andelar i dotterbolag. Den tyska skattemyndigheten nekade avdrag med motiveringen att enbart innehav av andelar i ett dotterbolag inte medför avdragsrätt. Marenave hade ökat sitt kapital genom en emission. Samma år förvärvades andelar i fyra bolag i vilka Marenave mot ersättning deltog i förvaltningen. Skattemyndigheten nekade även Marenaves avdrag för ingående moms på emissionskostnaderna.

EU-domstolen fastslog att ett holdingbolag har rätt till avdrag för avgifter kopplade till kapitalanskaffning för inköp av andelar i dotterbolag i de fall holdingbolaget deltar i dotterbolagens förvaltning under förutsättning att inga andra undantag från moms föreligger. I de fall ett holdingbolag deltar aktivt i förvaltningen av vissa dotterbolag, medan andra dotterbolag förvaltas passivt, ska avdrag göras i proportion till de kostnader som är hänförliga till den aktiva förvaltningen.

Kommentar

Utgången i målet förtydligar att ett holdingbolag har rätt till avdrag för ingående moms om det är inblandat i förvaltningen av ett dotterbolag. Vidare förtydligas att avdragsrätten begränsas i de fall holdingbolaget även har ett passivt ägande av dotterbolag. Holdingbolag som både har en aktiv och en passiv förvaltning av dotter-/intressebolag bör se över sin rätt till avdrag för ingående moms.

Hade du nytta av den här informationen?