Nyheter

EU-dom om tillhandahållande av försäkring i samband med leasingtjänst

Den 17 januari 2013 meddelade EU-domstolen en dom som är intressant för leasing- och andra uthyrningsbolag. Frågan som prövades var huruvida en leasingtjänst samt en försäkring av leasingobjektet är att se som två separata tillhandahållanden där försäkringsdelen är undantagen från moms.

EU-domstolen anser sammanfattningsvis att leasing och försäkring av ett objekt i momshänseende i princip ska behandlas som fristående och självständiga tjänster, det vill säga som två separata tillhandahållanden. Vidare anser EU-domstolen att den i målet aktuella situation, där leasingbolaget själv tecknar en försäkring för leasingobjektet och vidarebefordrar den exakta försäkringskostnaden till leasetagaren, utgör en från moms undantagen försäkringstransaktion.

Bakgrunden i målet är i korthet följande: Ett leasingbolag ingår avtal med kunder enligt vilket de objekt som bolaget leasar ut utgör dess egendom under hela leasingperioden. Leasetagaren ska betala en leasingavgift till leasingbolaget och ansvarar även för andra avgifter och kostnader kopplade till leasingobjektet. Enligt avtalsvillkor är leasingtagaren ansvarig om objektet under leasingperioden till exempel skulle skadas, gå förlorat eller om det skulle sjunka i värde. Leasingbolaget kräver att en försäkring tecknas för de objekt som hyrs ut och erbjuder därför sina kunder möjligheten att teckna den genom bolaget. Om kunden önskar utnyttja denna möjlighet tecknar leasingbolaget en lämplig försäkring hos en försäkringsgivare och vidarebefordrar därefter försäkringskostnaden.

Deloittes kommentar

Vi rekommenderar leasing- och andra uthyrningsbolag att analysera sin situation och fundera på hur denna dom, och andra närliggande domar från EU-domstolen och svenska förvaltningsdomstolar som meddelades 2012, bör hanteras. Vi hjälper er gärna att identifiera relevanta frågeställningar, genomföra analyser för att se eventuella möjligheter och risker etc.

Vidare vill vi tipsa dig om att hålla ögonen öppna då vi planerar att under de närmaste månaderna bjuda in till ett seminarium som är riktat just mot finansbolag och kommer att beröra aktuella momsfrågor för denna sektor.

Hade du nytta av den här informationen?