Artikel

EU-dom om växlingstjänst avseende bitcoins

Tax News FSI Q3 2015

EU-domstolen har i en dom den 22 oktober 2015 fastställt att en växlingstjänst avseende bitcoins är en transaktion som är undantagen moms.

23 oktober 2015

Skatterättsnämnden har tidigare i ett förhandsbesked uttalat att inköp av bitcoins som görs för att dessa sedan ska säljas vidare mot ett prispåslag utgör momsfri verksamhet. Förhandsbeskedet överklagades till HFD som hänvisade frågan till EU-domstolen.

EU-domstolen konstaterade att växlingen av virtuell valuta till traditionell valuta, mot vederlag, utgör tillhandahållande av tjänst mot ersättning. Växlingstransaktionerna ansågs även utgöra en från moms undantagen finansiell transaktion. EU-domstolen resonerade kring syftet med undantaget och konstaterade att finansiella transaktioner inte bara behöver utföras av banker och andra likartade institutioner. Vidare påtalade EU-domstolen att begreppet valuta inte bara innefattar traditionella valutor. Bitcoin kunde därför falla in under detta begrepp då valutan accepteras av många aktörer.

Kommentar

Den spännande utvecklingen kring Bitcoin fortsätter, inte minst ur ett skatteperspektiv. EU-domstolens konstaterande att finansiella transaktioner inte bara behöver utföras av banker och andra likartade institutioner är intressant också med tanke på den utveckling som sker inom det så kallade FinTech-området där allt fler transaktioner som tidigare hanterades av exempelvis banker nu hanteras digitalt av nya aktörer.

För mer information om Bitcoins, se även vår artikel om Skatterättsnämndens uttalande om Bitcoin mining

Hade du nytta av den här informationen?