Artikel

EU-domstolen anser att momsfri aktieförmedling föreligger vid förmedling av paketerad fastighet

EU-domstolen har i början av juli meddelat dom[1] i ett mål som prövar frågan huruvida momsundantaget för förmedling av aktier är tillämpligt vid förmedling av fastighet som paketerats i ett bolag. EU-domstolen anser att momsfri aktieförmedling föreligger. EU-domstolen gör således samma bedömning som Högsta förvaltningsdomstolen har gjort.

Bakgrund

I det aktuella målet har ett holländskt bolag, DTZ Zadelhoff (DTZ), utfört tjänster till två bolag, Fabege AB samt Stienstra BV. DTZ utövar normalt mäklar- och rådgivningsverksamhet av fast egendom.


Fabege AB innehade indirekt samtliga aktier i två bolag som ägde och drev ett antal fastigheter i ett visst byggnadskomplex, World Fashion Centre (WTC). DTZ fick i uppdrag av Fabege AB att mot ersättning söka köpare till WFC. Fabege AB avsåg att överlåta WFC genom en överlåtelse av aktier i de bolag som indirekt ägde komplexet. Det pris som begärdes för aktierna var så gott som uteslutande beroende av marknadsvärdet för WFC som fast egendom. DTZ fann en köpare till vilken aktierna såldes.

Stienstra BV innehade indirekt samtliga aktier i ett bolag vilket ägde och drev ett kontorskomplex. Sienstra BV gav DTZ i uppdrag att mot ersättning söka köpare till kontorskomplexet. Det lämnades tillsvidare öppet huruvida det var äganderätten till komplexet eller till aktierna i bolaget som skulle överlåtas. DTZ fann en köpare och aktierna såldes till denne.

Frågan som prövats av EU-domstolen var huruvida sådana transaktioner som har utförts av DTZ, och som syftar till att fastigheterna säljs men genom att det sker en överlåtelse av aktierna i berörda bolag, omfattas av undantaget från moms avseende aktier.

EU-domstolens bedömning

EU-domstolen konstaterar att vad beträffar de faktiska omständigheterna i målet har det inte bestritts att Fabege AB och Stienstra BV, efter att ha använt sig av DTZ:s tjänster, har överlåtit aktier som de indirekt ägde. Domstolen anger att det i detta avseende saknar betydelse att Stienstra BV, när bolaget gav DTZ i uppdrag att finna köpare till kontorskomplexet, inte klargjorde om det var äganderätten till kontorskomplexet eller till aktierna i bolaget som skulle överlåtas. Oberoende av vilka avsikter Stienstra BV inledningsvis eventuellt hade bestod den slutliga transaktion av en aktietransaktion och den ska därför betraktas som en sådan, såvida inte något undantag föreligger.


Den mäklar- och rådgivningsverksamhet som DTZ har utfört bestod i att mot vederlag försöka hitta köpare till fastigheterna som därefter såldes genom överlåtelse av aktier. Verksamheten syftade till att Fabege AB och dennes köpare samt Stienstra BV och dennes köpare ingick respektive avtal utan att DTZ hade ett egenintresse av innehållet i dessa. Denna verksamhet är således, enligt EU-domstolen, att anse som förmedlingsverksamhet i enlighet med undantaget från moms avseende aktier.

Deloittes kommentar

Frågan om moms vid företagsförmedling är alltjämt ett högintressant område och efter Högsta förvaltningsdomstolens dom från april 2011 har många med intresse väntat på aktuell dom från EU-domstolen. Vi kan efter att ha läst domen konstatera att EU-domstolen gör samma bedömning som Högsta förvaltningsdomstolen.


Domen från Högsta förvaltningsdomstolen förde med sig att Skatteverket ändrade sin tidigare uppfattning i denna fråga och uttalade att 2006 års så kallade företagsförmedlingsdom var överspelad. I och med det drog Skatteverket tillbaka sitt ställningstagande från 2007 och publicerade ett nytt ställningstagande i augusti 2011. Detta har även kompletterats med ett förtydligande ställningstagande i februari 2012 om vissa av de frågeställningar som uppkommit mot bakgrund av Skatteverkets ändrade uppfattning.

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att aktuell EU-dom inte bör leda till ändrad praxis i Sverige eller ytterligare ställningstaganden från Skatteverket. Noteras bör dock att, som vi tidigare har redogjort för, det finns ett antal kammarrättsdomar (se tidigare artiklar Dom från kammarrätten avseende moms vid företagsförmedling samt Ytterligare domar från kammarrätten angående företagsförmedling) och som meddelats den sista tiden som inte är i linje med Högsta förvaltningsdomstolens dom eller Skatteverkets ställningstagande varför det fortsatt finns intressanta domar att vänta i denna fråga.

Hade du nytta av den här informationen?