Artikel

EU-domstolen om skatteneutralitets- och rättssäkerhetsprincipen vid återkrav av tidigare återbetalad moms

Säljaren av byggtjänster skulle ha tillämpat omvänd beskattning, men debiterade istället moms på fakturan. Köparen ansökte om och fick återbetalning av den felaktigt debiterade momsen.

EU-domstolen kom fram till att bolaget saknar rätt till återbetalning för den felaktigt uttagna momsen och att principen om skatteneutralitet inte väger upp detta. Det har varit omöjligt att rätta felet då säljaren gått i konkurs.

EU-domstolen har i målet C-424/12 (Fatorie) prövat om principen om skatteneutralitet medför att ett bolag har rätt till avdrag för felaktigt debiterad moms. Av domen framgår att köparen inte har avdragsrätt vid en transaktion som omfattas av omvänd betalningsskyldighet, men där köparen har betalat en, i fakturan från säljaren, felaktigt debiterad moms. EU-domstolen ansåg inte heller att rättssäkerhetsprincipen utgör ett hinder för nationell förvaltningspraxis (skattemyndigheten) att, inom preklusionsfristen, återkalla ett beslut där återbetalning av sådan moms skett.

Bakgrund

Bolaget SC Fatorie SRL (Fatorie) hade ingått avtal med bolaget SC Megasal Constructii SRL (Megasal) om köp av vissa byggnadstjänster. Megasal utfärdade ett antal förskottsfakturor till Fatorie enligt rumänska regler om omvänd betalningsskyldighet. En av Megasals fakturor upprättades dock inte i enlighet med reglerna om omvänd betalningsskyldighet, utan innehöll rumänsk moms. Fatorie betalade momsen till Megasal i enlighet med den felaktigt utfärdade fakturan. Megasal, som gått i konkurs, betalade aldrig in den moms som Fatorie erlagt till den rumänska skattemyndigheten. Efter Fatories ansökan om återbetalning fick Fatories tillbaka momsen från den rumänska staten. Vid en skattekontroll ett år senare upptäckte dock den rumänska skattemyndigheten den felaktiga fakturan och beslutade då att återkräva Fatorie på den felaktigt debiterade momsen.

EU-domstolens bedömning

EU-domstolen slog fast att en beskattningsbar person som är betalningsskyldig för moms på grund av reglerna om omvänd betalningsskyldighet bara är skyldig att iaktta de regler som har fastställts av den berörda medlemsstaten. För rätt till avdrag för moms som är hänförlig till sådana tjänster är den beskattningsbara personen således inte skyldig att inneha en faktura som har upprättats i enlighet med de formella kraven i momsdirektivet. Vidare konstaterade domstolen att de formella regler som fastställts av medlemsstaterna avseende hur en faktura ska upprättas inte får gå utöver vad som är absolut nödvändigt för att kontrollera att förfarandet för omvänd betalningsskyldighet genomförs korrekt och för att säkerställa uppbörden av moms.

I det nationella målet hade uttrycket omvänd betalningsskyldighet inte angetts på den aktuella fakturan, vilket var i strid med rumänska regler. Fatorie hade inte heller vidtagit nödvändiga åtgärder för att korrigera detta. EU-domstolen konstaterade därför att Fatorie felaktigt betalat moms till Megasal trots att Fatorie borde erlagt denna moms till skattemyndigheten istället. Då ett materiellt villkor enligt förfarandet för omvänd betalningsskyldighet inte hade iakttagits ansåg domstolen att Fatorie inte kunde åberopa någon rätt till avdrag för denna ingående moms.

EU-domstolen ansåg att principen om skatteneutralitet inte utgör ett hinder för att neka ett bolag avdragsrätt för moms, vid en transaktion som omfattas av omvänd betalningsskyldighet, när moms felaktigt har betalats till säljaren på grund av att en faktura har upprättats på ett felaktigt sätt, oaktat säljarens konkurs.

Vidare påpekade EU-domstolen att rättssäkerhetsprincipen kräver att en beskattningsbar persons rättigheter och skyldigheter i förhållande till skattemyndigheten inte kan ifrågasättas under obegränsad tid. Domstolen fastslog att rättssäkerhetsprincipen inte utgör ett hinder för nationell förvaltningspraxis som består i att skattemyndigheten, inom preklusionsfristen, återkallar ett beslut varigenom den beskattningsbara personen har medgetts avdragsrätt för moms och efter en ny kontroll återkräver denna moms jämte dröjsmålsränta och vite.

Deloittes kommentar

Domen visar på betydelsen för bolag att säkerställa att fakturor utan moms erhålls då omvänd betalningsskyldighet ska tillämpas. Är de materiella förutsättningarna för att debitera moms inte uppfyllda saknas nämligen avdragsrätt för den ingående momsen. Den i EU-domen beskrivna situationen kan även uppkomma i Sverige och rättsfallet visar på vikten av att man som förvärvare tillser att de fakturor man mottar är utställda i enlighet med kraven kring omvänd betalningsskyldighet. Detta så att man inte i ett senare skede riskerar nekad avdragsrätt för ingående moms.

Hade du nytta av den här informationen?