Artikel

EU-domstolen resonerar kring leasingbegreppet

EU-domstolen har i en dom1 meddelad den 16 februari 2012 gjort vissa intressanta uttalanden om olika typer av leasing. EU-domstolen för ett resonemang där vissa leasingavtal avseende motorfordon är att jämställa med en varuförsäljning medan andra avtal är att se som tillhandahållande av en tjänst.

Domstolen resonerar om att ett leasingavtal där äganderätten till egendomen övergår till leasetagaren vid utgången av avtalsperioden eller leasetagaren förfogar över en väsentlig del av äganderätten, nämligen genom att de ekonomiska riskerna och fördelarna som förknippas med ägandet till stor del överförs till leasetagaren och det sammanlagda beloppet av betalningarna i princip motsvarar varans marknadsvärde, ska transaktionen jämställas med ett köp av en anläggningstillgång.

Uttalandet ovan indikerar att finansiell leasing kan anses som tillhandahållande av vara medan till exempel operationell leasing fortsatt anses som tillhandahållande av tjänst. I Sverige hanteras olika typer av leasing som tillhandahållande av en tjänst vilket innebär att moms debiteras och redovisas löpande på hyresbeloppet. Om ett avtal om finansiell leasing skulle anses som en varuförsäljning ska momsen debiteras och redovisas på hela värdet av tillgången redan vid den tidpunkten då avtalet börjar löpa. Vidare kan det få konsekvenser för avdragsrätten för ingående moms till exempel vid finansiell leasing av personbilar.

Deloittes kommentar

Noteras bör att de frågor som domstolen har att ta ställning till i målet inte i någon del avser frågan om leasingen och momshanteringen av denna utan helt andra frågor. Det är därför svårt att värdera digniteten av uttalandet. Av Skatteverkets Handledning till mervärdeskatt framgår att olika typer av leasing är att se som tjänster som tillhandahålls löpande under hyresperioden. Skatteverket gör skillnad på avbetalningsköp (vara) och hyres-/leasingavtal (tjänst) men inte mellan olika typer av leasingavtal. Så länge Skatteverket inte skriftligen uttalar annat bör ovan nämnda resonemang från EU-domstolen hanteras med stor försiktighet och olika typer av leasingavtal fortsatt anses som tillhandahållande av tjänst.

1 C-118/11, Eon Aset Menidjmunt OOD

Hade du nytta av den här informationen?